آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,313 18,957,743,040 Rls. 591,269 $
2 8 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,049 14,993,059,350 Rls. 473,475 $
3 12 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,739 10,121,722,592 Rls. 312,476 $
4 2 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,600 7,872,469,902 Rls. 259,398 $
5 3 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,400 7,111,311,375 Rls. 233,625 $
6 10 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,427 6,209,964,800 Rls. 192,140 $
7 4 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,152 5,485,484,820 Rls. 178,158 $
8 7 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 198 5,286,691,500 Rls. 168,000 $
9 7 1395 ذوب آهن اصفهان كويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 429,310 4,742,893,770 Rls. 150,258 $
10 6 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,240 4,482,426,744 Rls. 144,264 $
11 8 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 173 4,197,642,000 Rls. 132,000 $
12 8 1395 ذوب آهن اصفهان كويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 315,890 3,501,024,626 Rls. 110,561 $
13 8 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 90 2,810,301,000 Rls. 88,500 $
14 5 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 163 2,784,601,870 Rls. 89,869 $
15 7 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 98 2,317,147,500 Rls. 73,500 $
16 11 1395 ذوب آهن اصفهان كويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 186,600 2,113,635,636 Rls. 65,310 $
17 6 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 100 2,023,768,800 Rls. 64,800 $
18 4 1395 اصفهان كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 31,245 1,896,023,558 Rls. 61,802 $
19 4 1395 اصفهان كويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 27,800 1,864,619,750 Rls. 61,075 $
20 2 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 80 1,819,155,000 Rls. 60,000 $
21 5 1395 اصفهان كويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 18,739 1,740,365,886 Rls. 56,217 $
22 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 148 1,621,313,250 Rls. 52,975 $
23 12 1395 اصفهان كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 23,950 1,580,666,766 Rls. 48,783 $
24 9 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 265,885 1,473,840,834 Rls. 45,808 $
25 4 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 222,150 1,334,080,960 Rls. 43,360 $
26 12 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,313 1,331,065,792 Rls. 41,062 $
27 3 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 50 1,280,160,000 Rls. 42,000 $
28 10 1395 اصفهان كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 22,880 1,257,280,320 Rls. 38,901 $
29 12 1395 اصفهان كويت 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,000 1,177,738,112 Rls. 36,332 $
30 9 1395 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 21,664 1,169,900,478 Rls. 36,303 $
31 12 1395 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 21,380 1,154,528,256 Rls. 35,616 $
32 3 1395 اصفهان كويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 12,000 1,097,280,000 Rls. 36,000 $
33 6 1395 اصفهان كويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 11,567 1,085,690,187 Rls. 34,701 $
34 11 1395 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 18,700 1,009,791,486 Rls. 31,203 $
35 1 1395 فرودگاه اصفهان كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 69 1,008,365,100 Rls. 33,300 $
36 2 1395 اصفهان كويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 11,000 999,768,000 Rls. 33,000 $
37 2 1395 اصفهان كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 548,000 996,349,320 Rls. 32,880 $
38 5 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 147,060 864,603,250 Rls. 27,850 $
39 3 1395 اصفهان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,944 798,871,555 Rls. 26,245 $
40 3 1395 اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,150 786,697,040 Rls. 25,768 $
41 3 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 134,910 765,358,216 Rls. 25,144 $
42 10 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 143,080 763,833,324 Rls. 23,613 $
43 8 1395 اصفهان كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 11,500 705,034,881 Rls. 22,173 $
44 8 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 98,724 592,400,172 Rls. 18,620 $
45 10 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28 539,194,560 Rls. 16,683 $
46 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 2,160 528,988,800 Rls. 17,280 $
47 9 1395 اصفهان كويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 493 524,527,395 Rls. 16,345 $
48 9 1395 اصفهان كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,890 501,973,563 Rls. 15,613 $
49 5 1395 فرودگاه اصفهان كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 3,936 487,339,776 Rls. 15,744 $
50 1 1395 اصفهان كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,800 449,361,000 Rls. 14,850 $
51 12 1395 اصفهان كويت 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 9,157 404,698,616 Rls. 12,488 $
52 4 1395 اصفهان كويت 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,383 381,953,550 Rls. 12,450 $
53 4 1395 اصفهان كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 200,000 369,921,000 Rls. 12,000 $
54 2 1395 اصفهان كويت 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,851 297,720,159 Rls. 9,817 $
55 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 983 273,062,655 Rls. 8,847 $
56 7 1395 اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,480 245,449,440 Rls. 7,776 $
57 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 990 242,272,800 Rls. 7,920 $
58 1 1395 اصفهان كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 130,000 236,028,000 Rls. 7,800 $
59 10 1395 اصفهان كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 100,000 232,950,528 Rls. 7,200 $
60 5 1395 فرودگاه اصفهان كويت 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 235 222,530,560 Rls. 7,168 $
61 2 1395 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 816 222,493,824 Rls. 7,344 $
62 11 1395 فرودگاه اصفهان كويت 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 500 210,366,000 Rls. 6,500 $
63 7 1395 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 729 206,522,973 Rls. 6,561 $
64 2 1395 اصفهان كويت 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 3,000 181,776,000 Rls. 6,000 $
65 11 1395 اصفهان كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,258 140,071,392 Rls. 4,328 $
66 11 1395 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 451 131,369,535 Rls. 4,059 $
67 12 1395 اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 413 126,134,448 Rls. 3,894 $
68 1 1395 فرودگاه اصفهان كويت 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 2,080 125,944,000 Rls. 4,160 $
69 12 1395 اصفهان كويت 57021040 گليم دورو پشمي 118 105,662,704 Rls. 3,262 $
70 10 1395 فرودگاه اصفهان كويت 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 2,000 99,987,841 Rls. 3,089 $
71 3 1395 فرودگاه اصفهان كويت 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 700 85,344,000 Rls. 2,800 $
72 5 1395 فرودگاه اصفهان كويت 08081000 سيب , تازه 9,400 72,638,500 Rls. 2,350 $
73 8 1395 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 233 66,403,602 Rls. 2,097 $
74 11 1395 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43 57,998,080 Rls. 1,792 $
75 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 920 57,207,820 Rls. 1,858 $
76 11 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28 55,180,620 Rls. 1,705 $
77 12 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 87 54,620,960 Rls. 1,685 $
78 12 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 65 51,041,025 Rls. 1,575 $
79 4 1395 اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 381 50,249,280 Rls. 1,632 $
80 5 1395 فرودگاه اصفهان كويت 08109020 زرشك تازه 1,000 46,567,500 Rls. 1,500 $
81 2 1395 فرودگاه اصفهان كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 900 40,884,750 Rls. 1,350 $
82 12 1395 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 130 37,898,640 Rls. 1,170 $
83 9 1395 اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 283 34,818,735 Rls. 1,085 $
84 7 1395 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 360 33,977,880 Rls. 1,080 $
85 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 361 33,426,795 Rls. 1,083 $
86 1 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 88 31,379,620 Rls. 1,037 $
87 3 1395 اصفهان كويت 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 340 31,047,780 Rls. 1,020 $
88 8 1395 اصفهان كويت 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 280 31,032,680 Rls. 980 $
89 6 1395 فرودگاه اصفهان كويت 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 95 28,986,685 Rls. 931 $
90 7 1395 فرودگاه اصفهان كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,500 28,269,000 Rls. 900 $
91 1 1395 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,800 23,512,020 Rls. 777 $
92 8 1395 اصفهان كويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 40 21,532,880 Rls. 680 $
93 11 1395 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 198 19,224,810 Rls. 594 $
94 8 1395 فرودگاه اصفهان كويت 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,000 18,999,600 Rls. 600 $
95 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 136 18,407,400 Rls. 600 $
96 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 180 16,626,600 Rls. 540 $
97 7 1395 فرودگاه اصفهان كويت 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 125 15,758,500 Rls. 500 $
98 3 1395 فرودگاه اصفهان كويت 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 220 14,630,400 Rls. 480 $
99 4 1395 فرودگاه اصفهان كويت 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 179 9,944,703 Rls. 322 $
100 3 1395 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 100 9,601,200 Rls. 315 $
مجموع کل
145,772,184,002 ريال
مجموع کل
4,632,550 دلار