آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,200 25,076,710,361 Rls. 789,768 $
2 10 1395 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,920 19,027,268,800 Rls. 588,715 $
3 1 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,359 8,406,973,845 Rls. 277,704 $
4 2 1395 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,261 5,347,657,777 Rls. 176,229 $
5 10 1395 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,100 3,753,047,308 Rls. 116,021 $
6 6 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 379 3,260,762,427 Rls. 104,221 $
7 3 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 983 2,535,901,546 Rls. 83,213 $
8 9 1395 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,200 2,512,596,768 Rls. 77,968 $
9 8 1395 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,750 1,917,439,776 Rls. 60,388 $
10 7 1395 اصفهان قطر 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 2,860 1,874,519,280 Rls. 59,670 $
11 3 1395 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,230 1,537,866,220 Rls. 50,534 $
12 7 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 289 1,431,259,470 Rls. 45,567 $
13 7 1395 اصفهان قطر 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,100 1,161,086,280 Rls. 36,840 $
14 2 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 108 873,979,230 Rls. 28,830 $
15 3 1395 اصفهان قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,550 640,080,000 Rls. 21,000 $
16 9 1395 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 564 584,772,996 Rls. 18,146 $
17 3 1395 اصفهان قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,344 406,908,000 Rls. 13,350 $
18 8 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 66 379,436,400 Rls. 11,950 $
19 9 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 220 301,430,763 Rls. 9,393 $
20 7 1395 اصفهان قطر 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 517 297,016,208 Rls. 9,424 $
21 9 1395 اصفهان قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 207 265,864,500 Rls. 8,250 $
22 10 1395 اصفهان قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 177 257,913,600 Rls. 7,980 $
23 5 1395 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,500 251,514,670 Rls. 8,137 $
24 10 1395 فرودگاه اصفهان قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 11 238,922,328 Rls. 7,386 $
25 7 1395 اصفهان قطر 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,516 227,710,325 Rls. 7,225 $
26 4 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16 200,582,100 Rls. 6,570 $
27 10 1395 فرودگاه اصفهان قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 144 172,576,580 Rls. 5,335 $
28 10 1395 فرودگاه اصفهان قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 30 155,270,400 Rls. 4,800 $
29 6 1395 اصفهان قطر 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,578 86,633,316 Rls. 2,772 $
30 9 1395 فرودگاه اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 552 84,972,801 Rls. 2,651 $
31 10 1395 فرودگاه اصفهان قطر 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 42 40,758,480 Rls. 1,260 $
مجموع کل
83,309,432,555 ريال
مجموع کل
2,641,297 دلار
[1]