آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اصفهان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 12,054,300 187,962,595,264 Rls. 6,171,501 $
2 3 1395 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 11,180,820 157,387,880,549 Rls. 5,166,645 $
3 1 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 13,886,004 147,054,996,845 Rls. 4,860,096 $
4 5 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,577,700 146,353,187,064 Rls. 4,717,731 $
5 12 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,190,440 140,112,331,294 Rls. 4,324,171 $
6 5 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,439,030 135,181,999,833 Rls. 4,353,654 $
7 10 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,142,000 117,906,774,833 Rls. 3,644,308 $
8 1 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,047,440 117,348,396,529 Rls. 3,876,056 $
9 4 1395 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 7,123,720 101,181,862,187 Rls. 3,298,409 $
10 6 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,799,750 99,700,785,997 Rls. 3,189,857 $
11 7 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,164,280 89,429,224,672 Rls. 2,840,350 $
12 11 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,213,070 88,364,430,375 Rls. 2,729,276 $
13 2 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,260,600 87,661,207,901 Rls. 2,893,327 $
14 1 1395 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 7,174,920 85,178,509,432 Rls. 2,813,884 $
15 6 1395 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,328,690 77,067,019,140 Rls. 2,467,182 $
16 2 1395 اصفهان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,693,180 72,855,294,055 Rls. 2,403,702 $
17 5 1395 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 4,702,860 67,412,112,128 Rls. 2,177,425 $
18 2 1395 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,598,080 65,738,355,371 Rls. 2,169,615 $
19 3 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,763,940 63,144,439,520 Rls. 2,070,163 $
20 12 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,888,550 55,447,832,989 Rls. 1,710,988 $
21 12 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,563,320 46,779,529,600 Rls. 1,443,100 $
22 5 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,163,124 46,718,445,597 Rls. 1,508,964 $
23 2 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,072,782 45,878,274,200 Rls. 1,512,678 $
24 9 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,996,820 44,539,020,069 Rls. 1,387,520 $
25 4 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,087,630 43,998,929,145 Rls. 1,430,667 $
26 2 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,157,931 39,176,793,314 Rls. 1,292,044 $
27 8 1395 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 2,558,960 37,678,787,355 Rls. 1,184,745 $
28 10 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,311,670 37,497,335,178 Rls. 1,159,083 $
29 8 1395 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,707,920 36,922,696,324 Rls. 1,157,710 $
30 3 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 802,758 36,834,092,727 Rls. 1,209,997 $
31 4 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,124,110 35,866,537,645 Rls. 1,168,259 $
32 6 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,763,098 35,623,662,283 Rls. 1,142,033 $
33 3 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,517,524 35,511,016,786 Rls. 1,166,255 $
34 9 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,012,350 35,506,828,455 Rls. 1,106,791 $
35 3 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,343,050 35,154,591,396 Rls. 1,154,159 $
36 5 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,489,311 34,784,936,295 Rls. 1,122,772 $
37 2 1395 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 2,171,000 34,409,798,632 Rls. 1,134,170 $
38 6 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,123,850 34,162,900,012 Rls. 1,093,346 $
39 4 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,539,150 33,512,932,649 Rls. 1,094,125 $
40 6 1395 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,492,869 32,211,109,104 Rls. 1,032,216 $
41 8 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,019,440 29,828,885,505 Rls. 934,997 $
42 8 1395 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 562,045 27,724,134,884 Rls. 871,560 $
43 9 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 538,621 27,545,785,995 Rls. 857,245 $
44 11 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,342,870 26,538,268,879 Rls. 820,003 $
45 5 1395 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 245,312 26,026,957,430 Rls. 840,454 $
46 2 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,560,640 26,004,632,192 Rls. 858,352 $
47 4 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,860,043 25,250,416,543 Rls. 821,854 $
48 8 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,254,590 25,019,210,946 Rls. 789,105 $
49 12 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 310,143 24,993,770,273 Rls. 771,281 $
50 11 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 698,145 24,950,852,944 Rls. 770,893 $
51 8 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,721,871 24,367,570,138 Rls. 766,766 $
52 3 1395 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 220,198 24,147,922,733 Rls. 792,789 $
53 11 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 338,344 23,975,703,937 Rls. 740,759 $
54 9 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 405,540 23,363,428,065 Rls. 727,734 $
55 10 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,182,122 23,153,664,274 Rls. 715,861 $
56 7 1395 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 1,497,290 23,054,993,704 Rls. 734,244 $
57 9 1395 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,122,040 22,082,802,429 Rls. 688,059 $
58 4 1395 اصفهان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,400,850 21,914,992,896 Rls. 717,235 $
59 5 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 435,436 21,628,016,564 Rls. 698,237 $
60 9 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 208,899 21,166,421,400 Rls. 659,400 $
61 7 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,676,421 20,999,755,120 Rls. 667,073 $
62 4 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 15,124,600 20,909,618,368 Rls. 680,673 $
63 10 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 296,370 20,364,702,807 Rls. 629,350 $
64 11 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,122,200 19,975,319,218 Rls. 617,209 $
65 6 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 405,670 19,752,176,356 Rls. 632,846 $
66 9 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 173,605 19,481,343,945 Rls. 606,801 $
67 6 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 386,514 19,357,218,113 Rls. 620,445 $
68 11 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 368,129 19,065,698,900 Rls. 588,996 $
69 8 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,091,660 19,056,857,186 Rls. 600,412 $
70 3 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 387,293 18,900,120,827 Rls. 620,376 $
71 2 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 378,860 18,396,221,371 Rls. 606,657 $
72 8 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 178,574 18,316,563,900 Rls. 576,000 $
73 7 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 359,721 18,109,560,499 Rls. 575,542 $
74 5 1395 اصفهان عراق 29023000 تولوئن 802,160 17,664,098,588 Rls. 570,578 $
75 6 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 366,599 17,513,943,724 Rls. 561,742 $
76 2 1395 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 165,351 17,408,904,671 Rls. 574,241 $
77 6 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 455,100 16,857,626,433 Rls. 539,835 $
78 9 1395 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 397,387 16,563,250,512 Rls. 515,989 $
79 7 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 260,500 16,444,916,682 Rls. 522,264 $
80 3 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 11,960,604 16,402,149,249 Rls. 538,222 $
81 12 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,539,981 16,335,040,305 Rls. 504,102 $
82 5 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 251,742 16,082,802,372 Rls. 519,384 $
83 10 1395 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 911,620 15,917,132,785 Rls. 491,849 $
84 9 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,447,807 15,863,487,562 Rls. 493,765 $
85 8 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 311,933 15,831,204,550 Rls. 499,085 $
86 10 1395 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 421,986 15,784,464,219 Rls. 487,753 $
87 6 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 183,630 15,613,036,460 Rls. 500,494 $
88 1 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 12,020,060 15,509,873,278 Rls. 512,416 $
89 1 1395 اصفهان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 392,928 15,453,388,111 Rls. 510,805 $
90 3 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 317,270 15,241,209,457 Rls. 499,827 $
91 8 1395 اصفهان عراق 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 218,395 15,235,509,784 Rls. 480,466 $
92 11 1395 اصفهان عراق 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 48,492 14,907,071,423 Rls. 460,393 $
93 7 1395 اصفهان عراق 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 215,798 14,816,143,320 Rls. 470,635 $
94 7 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 134,412 14,788,991,492 Rls. 470,386 $
95 11 1395 اصفهان عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 248,340 14,566,814,707 Rls. 450,093 $
96 2 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 10,483,510 14,392,446,950 Rls. 474,707 $
97 4 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 289,759 14,256,982,308 Rls. 464,420 $
98 4 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 152,743 14,067,389,340 Rls. 458,229 $
99 3 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 151,949 13,890,559,362 Rls. 455,847 $
100 12 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 208,000 13,571,415,260 Rls. 418,845 $
مجموع کل
4,031,660,893,989 ريال
مجموع کل
129,424,554 دلار