آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 71,615 17,539,535,973 Rls. 542,253 $
2 7 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,010 7,943,902,500 Rls. 252,500 $
3 5 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 40,559 7,465,472,438 Rls. 241,325 $
4 10 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 4,515 6,287,678,250 Rls. 194,250 $
5 9 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 19,466 3,710,589,414 Rls. 115,822 $
6 2 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 19,606 3,534,179,880 Rls. 116,655 $
7 3 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,160 2,028,172,608 Rls. 66,528 $
8 7 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 10,318 1,931,453,712 Rls. 61,392 $
9 6 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 10,098 1,866,838,893 Rls. 60,083 $
10 8 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 9,641 1,821,389,976 Rls. 57,363 $
11 4 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 9,488 1,731,921,587 Rls. 56,453 $
12 5 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 31,555 1,469,421,940 Rls. 47,332 $
13 8 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,165 639,342,279 Rls. 20,107 $
14 7 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,385 548,575,650 Rls. 17,465 $
مجموع کل
58,518,475,100 ريال
مجموع کل
1,849,528 دلار
[1]