آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 919,230 58,664,416,088 Rls. 1,812,445 $
2 3 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 1,199,860 38,261,053,786 Rls. 1,255,259 $
3 6 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 912,000 37,062,979,200 Rls. 1,185,600 $
4 2 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 184,213 33,240,551,946 Rls. 1,096,064 $
5 4 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 909,250 30,665,436,660 Rls. 998,762 $
6 3 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 159,238 28,844,644,929 Rls. 947,463 $
7 1 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 137,486 24,752,417,009 Rls. 818,040 $
8 5 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 130,703 24,072,462,882 Rls. 777,680 $
9 6 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 125,846 23,342,128,804 Rls. 748,780 $
10 4 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 111,286 20,407,178,075 Rls. 662,150 $
11 8 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 88,058 16,619,030,363 Rls. 523,943 $
12 7 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 15,685,067,000 Rls. 499,000 $
13 6 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 15,558,321,000 Rls. 499,000 $
14 4 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 15,299,340,000 Rls. 499,000 $
15 2 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 15,130,927,500 Rls. 499,000 $
16 10 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 336,000 13,993,339,854 Rls. 432,805 $
17 4 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 316,764 13,673,488,284 Rls. 445,131 $
18 10 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 66,702 12,832,343,773 Rls. 396,876 $
19 12 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 414,360 12,155,096,545 Rls. 375,103 $
20 7 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 64,390 12,066,078,821 Rls. 383,118 $
21 7 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 537,090 10,754,723,263 Rls. 341,828 $
22 5 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 532,040 10,259,383,562 Rls. 331,357 $
23 10 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 441,930 9,451,881,415 Rls. 292,188 $
24 11 1395 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 142,800 9,435,413,554 Rls. 291,536 $
25 7 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 250,780 9,318,606,640 Rls. 295,628 $
26 9 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 215,000 9,291,054,075 Rls. 289,016 $
27 9 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 47,332 9,045,680,724 Rls. 281,624 $
28 11 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 45,540 8,769,545,835 Rls. 270,962 $
29 12 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,087,792,000 Rls. 249,500 $
30 11 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,074,319,000 Rls. 249,500 $
31 10 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,063,840,000 Rls. 249,500 $
32 8 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,949,818,500 Rls. 249,500 $
33 5 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,724,021,000 Rls. 249,500 $
34 5 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 180,160 7,596,636,012 Rls. 245,538 $
35 3 1395 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,594,530,500 Rls. 249,500 $
36 9 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 158,040 7,075,374,894 Rls. 220,194 $
37 8 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 324,470 6,884,433,210 Rls. 216,354 $
38 7 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 160,380 6,730,161,481 Rls. 214,149 $
39 3 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 157,860 6,635,406,276 Rls. 217,683 $
40 12 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 130,410 6,549,461,361 Rls. 202,135 $
41 5 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 170,000 6,151,016,600 Rls. 198,500 $
42 10 1395 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 167,125 5,948,355,114 Rls. 183,837 $
43 7 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 125,555 5,931,007,324 Rls. 188,333 $
44 6 1395 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 171,500 5,886,907,950 Rls. 188,650 $
45 11 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 144,000 5,866,080,240 Rls. 181,200 $
46 3 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 127,009 5,690,305,136 Rls. 186,702 $
47 8 1395 اصفهان ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 35,668 5,662,651,680 Rls. 178,340 $
48 6 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 277,630 5,521,158,726 Rls. 176,364 $
49 9 1395 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 167,125 5,360,790,054 Rls. 167,115 $
50 3 1395 اصفهان ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 34,395 5,250,396,750 Rls. 171,975 $
51 7 1395 اصفهان ترکيه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,057 5,148,907,260 Rls. 163,660 $
52 4 1395 اصفهان ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 33,340 5,132,693,000 Rls. 166,700 $
53 8 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 113,560 5,025,107,160 Rls. 158,130 $
54 8 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 120,000 4,937,469,360 Rls. 155,152 $
55 11 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 167,190 4,870,168,119 Rls. 150,471 $
56 9 1395 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 430,745 4,851,594,876 Rls. 150,966 $
57 4 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 258,160 4,806,620,094 Rls. 156,933 $
58 3 1395 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 226,020 4,369,162,140 Rls. 143,366 $
59 11 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 88,806 4,311,182,125 Rls. 133,210 $
60 1 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 106,200 4,179,766,500 Rls. 138,060 $
61 9 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 126,620 4,067,153,220 Rls. 126,620 $
62 11 1395 اصفهان ترکيه 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 68,710 4,051,293,156 Rls. 125,179 $
63 7 1395 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 335,280 3,714,538,859 Rls. 117,961 $
64 5 1395 اصفهان ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 46,200 3,570,105,000 Rls. 115,500 $
65 12 1395 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 18,279 3,522,953,920 Rls. 108,760 $
66 4 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 75,558 3,412,657,483 Rls. 111,070 $
67 4 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 3,399,216,000 Rls. 110,400 $
68 9 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 68,988 3,316,722,212 Rls. 103,483 $
69 9 1395 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 11,461 3,310,188,498 Rls. 103,149 $
70 12 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 68,040 3,306,948,120 Rls. 102,060 $
71 8 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 68,574 3,263,907,693 Rls. 102,861 $
72 8 1395 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 87,250 3,023,938,903 Rls. 95,375 $
73 3 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 3,002,930,400 Rls. 98,640 $
74 2 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 2,992,178,640 Rls. 98,640 $
75 6 1395 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 2,912,296,800 Rls. 93,386 $
76 7 1395 اصفهان ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,354 2,896,720,050 Rls. 91,770 $
77 6 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 67,300 2,767,608,675 Rls. 88,605 $
78 3 1395 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 80,675 2,707,291,760 Rls. 88,743 $
79 2 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 89,190 2,703,259,710 Rls. 89,190 $
80 6 1395 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 232,900 2,694,164,986 Rls. 86,443 $
81 6 1395 اصفهان ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,198 2,677,298,650 Rls. 85,990 $
82 10 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 54,355 2,636,619,950 Rls. 81,532 $
83 7 1395 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 88,580 2,508,338,925 Rls. 79,722 $
84 10 1395 اصفهان ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,489 2,503,022,400 Rls. 77,445 $
85 11 1395 اصفهان ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 42,155 2,455,596,198 Rls. 75,879 $
86 2 1395 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 96,490 2,415,901,796 Rls. 79,604 $
87 2 1395 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 55,462 2,356,486,648 Rls. 77,646 $
88 11 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 65,510 2,120,165,640 Rls. 65,510 $
89 10 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 65,410 2,115,882,680 Rls. 65,410 $
90 2 1395 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 7,657 2,087,030,205 Rls. 68,913 $
91 12 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 64,300 2,082,805,600 Rls. 64,300 $
92 1 1395 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 44,100 2,068,920,315 Rls. 68,355 $
93 8 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,320 2,010,536,640 Rls. 63,320 $
94 6 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,200 1,977,338,400 Rls. 63,200 $
95 3 1395 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 170,000 1,972,992,932 Rls. 64,822 $
96 10 1395 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 66,294 1,928,372,800 Rls. 59,665 $
97 3 1395 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 63,180 1,923,136,020 Rls. 63,180 $
98 9 1395 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 66,355 1,920,025,569 Rls. 59,719 $
99 5 1395 اصفهان ترکيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 16,000 1,906,766,400 Rls. 61,600 $
100 5 1395 اصفهان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 164,230 1,822,063,435 Rls. 58,819 $
مجموع کل
840,645,101,317 ريال
مجموع کل
26,842,540 دلار