آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 145,126 11,439,410,047 Rls. 377,327 $
2 6 1395 اصفهان تاجيكستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 23,535 10,979,172,176 Rls. 350,224 $
3 7 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 132,108 8,319,444,393 Rls. 264,217 $
4 6 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 110,653 7,024,541,608 Rls. 225,480 $
5 4 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 86,416 6,883,991,790 Rls. 224,681 $
6 3 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 83,490 6,613,993,648 Rls. 217,074 $
7 5 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 65,332 5,269,708,202 Rls. 169,863 $
8 11 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,860 4,792,677,252 Rls. 148,038 $
9 9 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,995 4,769,517,444 Rls. 148,484 $
10 10 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 65,839 4,259,233,336 Rls. 131,678 $
11 9 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 64,348 4,132,935,336 Rls. 128,696 $
12 11 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 62,410 4,040,242,998 Rls. 124,820 $
13 5 1395 اصفهان تاجيكستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 42,060 3,523,740,000 Rls. 114,000 $
14 11 1395 ذوب آهن اصفهان تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 196,100 3,490,619,220 Rls. 107,855 $
15 4 1395 اصفهان تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,079,000,000 Rls. 100,000 $
16 8 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 45,157 2,874,715,014 Rls. 90,314 $
17 8 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,340 2,555,658,864 Rls. 80,322 $
18 4 1395 اصفهان تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,100 2,186,476,600 Rls. 70,840 $
19 1 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 22,771 1,792,431,375 Rls. 59,205 $
20 12 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 16,680 1,783,280,928 Rls. 55,044 $
21 10 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 16,365 1,746,921,392 Rls. 54,004 $
22 4 1395 اصفهان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 251,810 1,670,399,592 Rls. 54,658 $
23 8 1395 اصفهان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 258,365 1,596,927,346 Rls. 50,399 $
24 12 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 21,519 1,394,086,896 Rls. 43,038 $
25 12 1395 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 21,287 1,380,078,784 Rls. 42,574 $
26 3 1395 اصفهان تاجيكستان 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,000 1,117,616,000 Rls. 36,800 $
27 2 1395 اصفهان تاجيكستان 27132000 قيرنفت 114,150 1,038,548,115 Rls. 34,245 $
28 7 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,670 1,007,270,715 Rls. 31,911 $
29 2 1395 اصفهان تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 10,000 909,270,000 Rls. 30,000 $
30 12 1395 اصفهان تاجيكستان 27132000 قيرنفت 109,967 748,582,688 Rls. 23,093 $
31 9 1395 اصفهان تاجيكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,530 554,701,203 Rls. 17,253 $
32 5 1395 اصفهان تاجيكستان 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 4,590 528,561,000 Rls. 17,100 $
33 12 1395 اصفهان تاجيكستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 21,870 524,442,481 Rls. 16,183 $
34 2 1395 اصفهان تاجيكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 42,600 489,672,204 Rls. 16,156 $
35 2 1395 اصفهان تاجيكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 7,328 433,601,410 Rls. 14,290 $
36 6 1395 اصفهان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 62,840 364,871,065 Rls. 11,719 $
37 6 1395 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,888 364,534,992 Rls. 11,664 $
38 11 1395 اصفهان تاجيكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,001 267,067,728 Rls. 8,252 $
39 7 1395 اصفهان تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,015 184,967,085 Rls. 5,880 $
40 4 1395 اصفهان تاجيكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 4,200 142,596,300 Rls. 4,620 $
41 6 1395 اصفهان تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 63,750 138,924,370 Rls. 4,462 $
42 12 1395 اصفهان تاجيكستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 710 49,462,584 Rls. 1,527 $
43 5 1395 اصفهان تاجيكستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 105 31,045,000 Rls. 1,000 $
44 9 1395 اصفهان تاجيكستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 460 26,621,028 Rls. 828 $
45 7 1395 اصفهان تاجيكستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 400 18,846,000 Rls. 600 $
46 2 1395 اصفهان تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,000 5,455,620 Rls. 180 $
مجموع کل
116,545,861,829 ريال
مجموع کل
3,720,598 دلار
[1]