آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 اصفهان ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,971 14,248,930,266 Rls. 455,922 $
2 10 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 218,265 8,471,080,584 Rls. 261,918 $
3 6 1395 اصفهان ايتاليا 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 340,180 7,158,986,676 Rls. 228,918 $
4 12 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 150,090 5,835,727,206 Rls. 180,108 $
5 6 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 130,600 4,900,801,632 Rls. 156,720 $
6 11 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 89,380 3,472,434,684 Rls. 107,256 $
7 7 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 89,065 3,365,292,642 Rls. 106,878 $
8 3 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 91,045 3,328,536,312 Rls. 109,254 $
9 4 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 87,610 3,224,073,036 Rls. 105,132 $
10 8 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 67,630 2,583,436,362 Rls. 81,156 $
11 2 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 66,730 2,426,687,460 Rls. 80,076 $
12 6 1395 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 291,670 1,775,906,664 Rls. 56,876 $
13 8 1395 اصفهان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 22,160 1,761,553,800 Rls. 55,400 $
14 10 1395 اصفهان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 21,400 1,729,120,000 Rls. 53,500 $
15 4 1395 اصفهان ايتاليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,000 1,682,450,000 Rls. 55,000 $
16 12 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 43,050 1,674,610,560 Rls. 51,660 $
17 7 1395 اصفهان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 18,560 1,457,424,000 Rls. 46,400 $
18 9 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,235 855,691,740 Rls. 26,682 $
19 5 1395 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 21,810 812,509,740 Rls. 26,172 $
20 9 1395 فرودگاه اصفهان ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 712 799,857,870 Rls. 24,941 $
21 3 1395 اصفهان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 67,480 411,358,080 Rls. 13,496 $
22 8 1395 اصفهان ايتاليا 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 19,750 409,737,450 Rls. 12,904 $
23 2 1395 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 2,320 355,250,478 Rls. 11,714 $
24 8 1395 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 89,750 325,819,071 Rls. 10,261 $
25 3 1395 اصفهان ايتاليا 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 3,400 258,145,000 Rls. 8,500 $
26 4 1395 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 41,470 254,368,220 Rls. 8,294 $
27 6 1395 اصفهان ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 810 250,211,518 Rls. 8,006 $
28 3 1395 اصفهان ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 395 249,003,630 Rls. 8,199 $
29 1 1395 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 38,260 231,549,520 Rls. 7,652 $
30 6 1395 اصفهان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,300 206,747,622 Rls. 6,614 $
31 7 1395 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 19,240 120,865,680 Rls. 3,848 $
32 2 1395 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 15,790 95,772,666 Rls. 3,158 $
33 3 1395 فرودگاه اصفهان ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 128 92,567,760 Rls. 3,048 $
34 9 1395 فرودگاه اصفهان ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9 22,128,300 Rls. 690 $
35 3 1395 اصفهان ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 450 15,185,000 Rls. 500 $
36 3 1395 اصفهان ايتاليا 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 270 12,299,850 Rls. 405 $
مجموع کل
74,876,121,079 ريال
مجموع کل
2,377,259 دلار
[1]