آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 114,000 17,584,859,700 Rls. 543,999 $
2 2 1395 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 21,660 11,190,840,525 Rls. 369,225 $
3 11 1395 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 22,000 10,685,070,000 Rls. 330,000 $
4 8 1395 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 20,035 9,133,528,950 Rls. 286,650 $
5 8 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 43,725 7,077,136,110 Rls. 222,572 $
6 12 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 44,615 6,577,574,535 Rls. 202,984 $
7 2 1395 اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 82,240 5,935,448,805 Rls. 195,715 $
8 6 1395 اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 38,830 4,203,439,737 Rls. 134,351 $
9 6 1395 اصفهان آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,000 3,736,200,000 Rls. 120,000 $
10 5 1395 اصفهان آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,000 3,714,960,000 Rls. 120,000 $
11 7 1395 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 21,500 3,570,285,585 Rls. 113,109 $
12 5 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,185 3,401,200,670 Rls. 109,865 $
13 11 1395 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 22,500 3,351,226,500 Rls. 103,500 $
14 9 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 21,569 3,306,285,904 Rls. 103,096 $
15 2 1395 اصفهان آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 21,475 3,256,361,625 Rls. 107,375 $
16 11 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,100 3,220,091,550 Rls. 99,450 $
17 6 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 21,275 2,649,588,500 Rls. 85,100 $
18 3 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,575 2,508,504,000 Rls. 82,300 $
19 2 1395 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,350 2,467,152,600 Rls. 81,400 $
20 3 1395 اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 20,560 2,168,474,360 Rls. 71,240 $
21 9 1395 اصفهان آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 44,570 800,469,365 Rls. 24,839 $
22 9 1395 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 21,156 691,935,126 Rls. 21,598 $
23 5 1395 اصفهان آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 12,528 375,830,770 Rls. 12,106 $
24 7 1395 اصفهان آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 11,893 290,570,190 Rls. 9,251 $
25 6 1395 اصفهان آلمان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,100 239,739,500 Rls. 7,700 $
26 12 1395 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,500 231,093,000 Rls. 7,129 $
27 3 1395 اصفهان آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 16,030 192,061,800 Rls. 6,300 $
28 6 1395 اصفهان آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 21,710 171,989,740 Rls. 5,524 $
29 7 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 73 161,518,105 Rls. 5,117 $
30 3 1395 اصفهان آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 18,500 154,812,754 Rls. 5,086 $
31 1 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 30 121,100,000 Rls. 4,000 $
32 10 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45 103,580,800 Rls. 3,200 $
33 2 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31 90,888,000 Rls. 3,000 $
34 12 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 170 85,532,500 Rls. 2,639 $
35 7 1395 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 10,568 51,212,753 Rls. 1,630 $
36 5 1395 اصفهان آلمان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 10,080 35,267,120 Rls. 1,136 $
37 1 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16 29,064,000 Rls. 960 $
38 8 1395 فرودگاه اصفهان آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 68 6,459,864 Rls. 204 $
39 4 1395 اصفهان آلمان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 260 1,162,420 Rls. 38 $
مجموع کل
113,572,517,463 ريال
مجموع کل
3,603,388 دلار
[1]