آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 114,360 4,525,305,252 Rls. 148,668 $
2 3 1395 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 150,340 4,439,815,312 Rls. 145,629 $
3 2 1395 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 150,120 3,491,559,826 Rls. 115,141 $
4 12 1395 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,634 3,341,882,640 Rls. 103,170 $
5 5 1395 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,576 2,875,379,040 Rls. 92,880 $
6 8 1395 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,922 2,855,243,430 Rls. 89,610 $
7 10 1395 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,093 2,754,195,090 Rls. 85,465 $
8 9 1395 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 99,880 2,248,178,061 Rls. 70,015 $
9 2 1395 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,398 2,181,944,910 Rls. 71,990 $
10 4 1395 اصفهان آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,132 2,161,489,400 Rls. 70,660 $
11 4 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 195,000 2,118,573,600 Rls. 68,640 $
12 6 1395 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 95,080 2,097,198,897 Rls. 67,031 $
13 5 1395 اصفهان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,340 2,074,741,020 Rls. 67,122 $
14 4 1395 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 97,900 2,050,933,515 Rls. 66,651 $
15 5 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 220,000 2,015,856,200 Rls. 65,120 $
16 4 1395 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 410,625 1,943,757,228 Rls. 63,369 $
17 7 1395 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,848,193,880 Rls. 58,552 $
18 5 1395 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 444,827 1,845,692,036 Rls. 59,540 $
19 5 1395 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,810,809,000 Rls. 58,500 $
20 12 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 162,000 1,596,074,943 Rls. 49,254 $
21 1 1395 اصفهان آذربايجان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 22,910 1,183,685,895 Rls. 39,098 $
22 5 1395 اصفهان آذربايجان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 22,010 1,164,558,978 Rls. 37,676 $
23 9 1395 اصفهان آذربايجان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 22,680 1,148,026,673 Rls. 35,834 $
24 7 1395 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 294,050 1,039,545,963 Rls. 33,052 $
25 10 1395 اصفهان آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,720 910,001,920 Rls. 28,156 $
26 6 1395 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 127,350 570,704,116 Rls. 18,212 $
27 5 1395 اصفهان آذربايجان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 19,845 539,115,330 Rls. 17,439 $
28 8 1395 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 72,254 533,586,912 Rls. 16,832 $
29 9 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 53,000 518,016,912 Rls. 16,112 $
30 10 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 51,500 505,722,544 Rls. 15,656 $
31 6 1395 اصفهان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 12,340 479,983,574 Rls. 15,358 $
32 3 1395 اصفهان آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,920 454,091,040 Rls. 14,898 $
33 3 1395 اصفهان آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 75,991 452,020,366 Rls. 14,839 $
34 1 1395 اصفهان آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,210 437,080,175 Rls. 14,437 $
35 4 1395 اصفهان آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,440 399,287,185 Rls. 13,015 $
36 10 1395 اصفهان آذربايجان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 15,000 369,063,600 Rls. 11,400 $
37 7 1395 اصفهان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,420 344,959,755 Rls. 10,952 $
38 8 1395 اصفهان آذربايجان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 11,400 269,479,224 Rls. 8,487 $
39 2 1395 اصفهان آذربايجان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 11,025 267,325,380 Rls. 8,820 $
40 3 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 267,256,000 Rls. 8,800 $
41 11 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 26,500 260,732,440 Rls. 8,056 $
42 8 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 27,000 259,914,528 Rls. 8,208 $
43 7 1395 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 27,000 258,231,888 Rls. 8,208 $
44 1 1395 اصفهان آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,050 186,191,250 Rls. 6,150 $
45 9 1395 اصفهان آذربايجان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 8,820 163,901,292 Rls. 5,116 $
46 3 1395 اصفهان آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,728 121,756,000 Rls. 4,000 $
47 3 1395 اصفهان آذربايجان 90281000 کنتورگاز 299 114,828,970 Rls. 3,781 $
48 1 1395 اصفهان آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 90,783,000 Rls. 3,000 $
49 10 1395 اصفهان آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 25,000 56,609,000 Rls. 1,750 $
50 7 1395 اصفهان آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 24,900 54,747,630 Rls. 1,743 $
51 8 1395 اصفهان آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 25,000 53,343,360 Rls. 1,680 $
52 9 1395 اصفهان آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 23,000 51,579,570 Rls. 1,610 $
53 6 1395 اصفهان آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 22,500 49,223,475 Rls. 1,575 $
54 10 1395 اصفهان آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,150 32,276,878 Rls. 997 $
55 12 1395 اصفهان آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,720 32,068,080 Rls. 990 $
مجموع کل
63,916,522,183 ريال
مجموع کل
2,052,944 دلار
[1]