آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 472,831 29,371,991,886 Rls. 945,662 $
2 12 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 526,920 18,225,070,722 Rls. 562,446 $
3 10 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 141,120 6,852,172,320 Rls. 211,680 $
4 11 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 161,280 5,480,818,560 Rls. 169,344 $
5 10 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,440 3,461,428,080 Rls. 106,920 $
6 9 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 38,880 1,870,322,400 Rls. 58,320 $
7 12 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 43,200 1,540,194,480 Rls. 47,520 $
8 6 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,804 1,292,802,168 Rls. 41,608 $
9 5 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 22,000 1,024,485,000 Rls. 33,000 $
10 10 1395 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 17,600 854,673,600 Rls. 26,400 $
11 3 1395 اروميه فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,002 768,369,144 Rls. 25,204 $
12 4 1395 اروميه فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 19,100 589,521,500 Rls. 19,100 $
13 8 1395 اروميه فدراسيون روسيه 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 10,220 488,459,790 Rls. 15,330 $
14 6 1395 اروميه فدراسيون روسيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,545 241,429,425 Rls. 7,725 $
15 2 1395 اروميه فدراسيون روسيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 662 100,279,760 Rls. 3,310 $
16 8 1395 اروميه فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,530 59,902,440 Rls. 1,880 $
مجموع کل
72,221,921,275 ريال
مجموع کل
2,275,449 دلار
[1]