آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,061,304 23,385,156,667 Rls. 742,914 $
2 9 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 332,695 21,637,305,495 Rls. 673,393 $
3 12 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 316,713 20,324,880,523 Rls. 627,223 $
4 6 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 341,486 20,194,688,331 Rls. 645,977 $
5 8 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 124,166 19,952,006,613 Rls. 628,911 $
6 10 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 290,118 19,799,462,736 Rls. 612,297 $
7 10 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 303,590 19,706,259,386 Rls. 609,328 $
8 9 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 200,992 19,370,089,278 Rls. 602,970 $
9 7 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 303,055 19,080,503,552 Rls. 606,161 $
10 5 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 100,372 18,649,578,312 Rls. 602,232 $
11 3 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 174,505 18,598,539,698 Rls. 610,768 $
12 10 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 162,060 18,359,406,480 Rls. 567,205 $
13 3 1395 اروميه عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 855,650 18,243,569,330 Rls. 598,955 $
14 3 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 342,518 17,744,544,800 Rls. 582,590 $
15 2 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 300,106 17,393,534,224 Rls. 573,633 $
16 2 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 158,790 16,857,112,245 Rls. 555,763 $
17 12 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 248,311 16,230,788,260 Rls. 500,877 $
18 10 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 159,777 15,511,704,948 Rls. 479,331 $
19 2 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 83,663 15,455,492,958 Rls. 509,784 $
20 9 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 245,273 15,361,033,014 Rls. 478,100 $
21 6 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 221,617 15,297,797,221 Rls. 489,073 $
22 8 1395 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 684,320 15,211,337,862 Rls. 479,024 $
23 5 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 263,443 14,739,164,113 Rls. 475,654 $
24 6 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 129,379 14,133,629,411 Rls. 452,827 $
25 11 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 217,632 14,074,353,692 Rls. 434,803 $
26 6 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 73,795 13,816,169,298 Rls. 442,770 $
27 7 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 210,573 13,795,274,320 Rls. 438,561 $
28 6 1395 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 629,850 13,769,239,735 Rls. 441,165 $
29 12 1395 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 145,103 13,171,725,120 Rls. 406,495 $
30 11 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 200,500 12,897,069,460 Rls. 398,414 $
31 2 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 210,239 12,742,585,296 Rls. 420,247 $
32 5 1395 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 579,740 12,575,562,566 Rls. 405,818 $
33 3 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 68,292 12,481,263,756 Rls. 409,752 $
34 8 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 175,722 12,311,216,024 Rls. 388,302 $
35 7 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 193,567 12,020,433,071 Rls. 381,820 $
36 10 1395 اروميه عراق 08081000 سيب , تازه 1,276,170 11,560,655,469 Rls. 357,314 $
37 7 1395 اروميه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 177,399 11,352,173,299 Rls. 360,463 $
38 5 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 102,839 11,176,617,445 Rls. 359,937 $
39 12 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 114,887 11,133,559,597 Rls. 343,579 $
40 7 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 54,191 10,225,085,598 Rls. 325,146 $
41 9 1395 اروميه عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 149,754 10,183,619,757 Rls. 317,096 $
42 8 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 156,753 10,002,446,542 Rls. 315,556 $
43 8 1395 اروميه عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 46,229 9,688,592,578 Rls. 305,120 $
44 12 1395 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 141,693 9,658,694,694 Rls. 298,086 $
45 10 1395 اروميه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 108,553 9,496,851,222 Rls. 293,718 $
46 9 1395 اروميه عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 44,362 9,394,401,333 Rls. 292,803 $
47 11 1395 اروميه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 102,419 9,343,630,344 Rls. 288,612 $
48 6 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 144,956 9,084,305,107 Rls. 290,677 $
49 7 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 78,961 8,685,360,063 Rls. 276,363 $
50 2 1395 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 325,117 8,457,342,450 Rls. 278,928 $
51 9 1395 اروميه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 93,551 8,383,911,540 Rls. 261,030 $
52 6 1395 اروميه عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 457,340 8,303,725,645 Rls. 265,835 $
53 7 1395 اروميه عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 39,475 8,203,097,558 Rls. 260,541 $
54 9 1395 اروميه عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 108,240 8,201,494,500 Rls. 255,500 $
55 9 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 111,267 8,166,841,482 Rls. 254,397 $
56 8 1395 اروميه عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 117,479 7,843,412,036 Rls. 246,923 $
57 2 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 108,877 7,782,725,113 Rls. 256,648 $
58 11 1395 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 198,636 7,715,173,441 Rls. 238,362 $
59 5 1395 اروميه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 371,401 7,670,608,632 Rls. 247,690 $
60 10 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 97,249 7,216,134,795 Rls. 223,199 $
61 5 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 112,449 6,902,035,400 Rls. 222,745 $
62 11 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 70,344 6,830,265,147 Rls. 211,032 $
63 8 1395 اروميه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 111,354 6,788,375,661 Rls. 214,205 $
64 9 1395 اروميه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 298,300 6,703,144,875 Rls. 208,810 $
65 4 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 125,500 6,550,251,124 Rls. 213,380 $
66 11 1395 اروميه عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 57,550 6,519,020,655 Rls. 201,425 $
67 6 1395 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 241,698 6,300,891,866 Rls. 202,060 $
68 10 1395 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 158,033 6,132,291,674 Rls. 189,640 $
69 1 1395 اروميه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 103,546 6,127,170,330 Rls. 202,369 $
70 5 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,423 6,082,244,564 Rls. 196,385 $
71 6 1395 اروميه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 28,387 5,859,476,402 Rls. 187,360 $
72 2 1395 اروميه عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 64,150 5,840,665,050 Rls. 192,450 $
73 3 1395 اروميه عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,812,818,000 Rls. 191,400 $
74 2 1395 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 88,326 5,804,788,513 Rls. 191,508 $
75 7 1395 اروميه عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 87,645 5,761,048,205 Rls. 183,142 $
76 12 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 76,232 5,574,310,042 Rls. 172,032 $
77 6 1395 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 83,967 5,528,981,519 Rls. 176,915 $
78 3 1395 اروميه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 89,180 5,437,482,960 Rls. 178,360 $
79 1 1395 اروميه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,940,000 5,393,832,000 Rls. 178,200 $
80 6 1395 اروميه عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 38,340 5,380,348,397 Rls. 171,835 $
81 11 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 70,834 5,306,732,863 Rls. 163,952 $
82 11 1395 اروميه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 60,347 5,278,083,427 Rls. 163,087 $
83 3 1395 اروميه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 114,199 5,258,508,720 Rls. 172,667 $
84 4 1395 اروميه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 28,160 5,198,790,720 Rls. 168,960 $
85 1 1395 اروميه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 74,576 5,140,347,840 Rls. 169,848 $
86 3 1395 اروميه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 72,520 5,113,863,841 Rls. 167,904 $
87 4 1395 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 177,264 5,091,402,030 Rls. 165,845 $
88 9 1395 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 134,702 5,051,383,806 Rls. 157,342 $
89 8 1395 اروميه عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 265,140 4,883,467,733 Rls. 153,782 $
90 11 1395 اروميه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 71,114 4,658,759,124 Rls. 143,929 $
91 10 1395 اروميه عراق 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 65,856 4,520,805,959 Rls. 139,858 $
92 4 1395 اروميه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 16,266 4,507,471,260 Rls. 146,394 $
93 3 1395 اروميه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 292,066 4,449,293,053 Rls. 146,036 $
94 12 1395 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 149,164 4,403,743,158 Rls. 135,905 $
95 3 1395 اروميه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 47,135 4,306,513,950 Rls. 141,405 $
96 6 1395 اروميه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 68,400 4,288,543,200 Rls. 136,800 $
97 5 1395 اروميه عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 217,640 4,277,537,558 Rls. 137,930 $
98 3 1395 اروميه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 149,507 4,230,339,600 Rls. 138,973 $
99 8 1395 اروميه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 46,989 4,171,018,503 Rls. 131,569 $
100 12 1395 اروميه عراق 04031090 ک ک ک ماست 106,833 4,153,530,396 Rls. 128,200 $
مجموع کل
1,019,442,517,160 ريال
مجموع کل
32,382,299 دلار