آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 2,032,838 17,224,205,345 Rls. 569,181 $
2 2 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,702,190 14,216,550,639 Rls. 468,945 $
3 11 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 785,207 7,336,957,175 Rls. 226,676 $
4 2 1395 اروميه تركمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 75,600 6,871,132,800 Rls. 226,800 $
5 1 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 187,516 3,973,412,210 Rls. 131,261 $
6 7 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 439,485 3,867,620,748 Rls. 123,049 $
7 6 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 419,278 3,676,500,150 Rls. 117,390 $
8 4 1395 اروميه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,473 3,577,961,315 Rls. 116,051 $
9 7 1395 اروميه تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,120 2,785,438,800 Rls. 88,680 $
10 3 1395 اروميه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 49,220 2,699,448,696 Rls. 88,596 $
11 3 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 256,812 2,436,680,362 Rls. 80,041 $
12 6 1395 اروميه تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 175,586 2,194,906,963 Rls. 70,231 $
13 2 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 103,340 2,192,334,646 Rls. 72,338 $
14 8 1395 اروميه تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40,020 2,160,697,844 Rls. 68,234 $
15 5 1395 اروميه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 34,340 1,918,953,540 Rls. 61,812 $
16 7 1395 اروميه تركمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 26,200 1,237,928,400 Rls. 39,300 $
17 12 1395 اروميه تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,240 1,117,815,528 Rls. 34,509 $
18 3 1395 اروميه تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,744 1,019,341,232 Rls. 33,488 $
19 9 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 43,598 981,216,369 Rls. 30,519 $
20 10 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 42,856 971,037,631 Rls. 29,999 $
21 8 1395 اروميه تركمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,700 939,601,350 Rls. 29,550 $
22 5 1395 اروميه تركمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,980 927,691,380 Rls. 29,970 $
23 4 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 41,698 892,891,510 Rls. 29,189 $
24 8 1395 اروميه تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 7,980 764,804,700 Rls. 23,940 $
25 7 1395 اروميه تركمنستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 3,900 734,994,000 Rls. 23,400 $
26 11 1395 اروميه تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7,200 699,062,400 Rls. 21,600 $
27 3 1395 اروميه تركمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 7,542 670,692,000 Rls. 22,000 $
28 7 1395 اروميه تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,820 645,819,900 Rls. 20,460 $
29 4 1395 اروميه تركمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 8,740 641,130,000 Rls. 21,000 $
30 3 1395 اروميه تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,780 633,803,940 Rls. 20,790 $
31 10 1395 اروميه تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,630 546,712,410 Rls. 16,890 $
32 4 1395 اروميه تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,820 514,643,010 Rls. 16,674 $
33 7 1395 اروميه تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 39,113 491,734,383 Rls. 15,648 $
34 5 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 21,234 461,452,880 Rls. 14,864 $
35 12 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 50,429 457,415,808 Rls. 14,119 $
36 6 1395 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,464 449,074,425 Rls. 14,325 $
37 7 1395 اروميه تركمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,500 424,035,000 Rls. 13,500 $
38 10 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 45,405 411,184,383 Rls. 12,713 $
39 12 1395 اروميه تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,970 385,907,820 Rls. 11,910 $
40 6 1395 اروميه تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 33,957 371,463,265 Rls. 11,881 $
41 5 1395 اروميه تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 29,830 324,221,365 Rls. 10,439 $
42 9 1395 اروميه تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,650 254,694,150 Rls. 7,950 $
43 5 1395 اروميه تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,000 253,462,000 Rls. 8,200 $
44 6 1395 اروميه تركمنستان 27132000 قيرنفت 23,140 217,624,758 Rls. 6,942 $
45 10 1395 اروميه تركمنستان 27132000 قيرنفت 21,890 212,567,223 Rls. 6,567 $
46 9 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 23,440 211,499,238 Rls. 6,563 $
47 4 1395 اروميه تركمنستان 27132000 قيرنفت 22,910 210,856,767 Rls. 6,873 $
48 1 1395 اروميه تركمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 45,226 205,195,648 Rls. 6,784 $
49 8 1395 اروميه تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 23,009 182,637,504 Rls. 5,752 $
50 7 1395 اروميه تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 12,010 163,039,133 Rls. 5,185 $
51 3 1395 اروميه تركمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,760 160,966,080 Rls. 5,280 $
52 3 1395 اروميه تركمنستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,890 144,046,350 Rls. 4,725 $
53 5 1395 اروميه تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 9,709 120,577,375 Rls. 3,883 $
54 9 1395 اروميه تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 9,270 118,993,428 Rls. 3,708 $
55 7 1395 اروميه تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 25,060 110,186,280 Rls. 3,508 $
56 1 1395 اروميه تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,820 109,232,200 Rls. 3,608 $
57 6 1395 اروميه تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 23,010 100,775,427 Rls. 3,221 $
58 9 1395 اروميه تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 7,790 99,995,556 Rls. 3,116 $
59 9 1395 اروميه تركمنستان 08109010 انار تازه 5,130 98,198,460 Rls. 3,060 $
60 6 1395 اروميه تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 6,955 96,468,424 Rls. 3,080 $
61 7 1395 اروميه تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 8,741 95,925,728 Rls. 3,058 $
62 3 1395 اروميه تركمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,920 87,799,680 Rls. 2,880 $
63 7 1395 اروميه تركمنستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 1,080 84,807,000 Rls. 2,700 $
64 2 1395 اروميه تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,660 84,737,912 Rls. 2,797 $
65 11 1395 اروميه تركمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 16,500 80,100,900 Rls. 2,475 $
66 1 1395 اروميه تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,750 66,150,875 Rls. 2,185 $
67 7 1395 اروميه تركمنستان 08109010 انار تازه 1,311 24,810,090 Rls. 786 $
68 5 1395 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,007 8,730,951 Rls. 281 $
69 6 1395 اروميه تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 475 5,203,934 Rls. 166 $
مجموع کل
98,457,759,393 ريال
مجموع کل
3,187,295 دلار
[1]