آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 14,140,062 128,054,568,461 Rls. 3,957,811 $
2 11 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,647,400 60,250,189,395 Rls. 1,861,651 $
3 9 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 3,060,626 27,523,995,705 Rls. 856,953 $
4 2 1395 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 462,225 11,415,662,721 Rls. 376,561 $
5 10 1395 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 116,840 10,373,198,960 Rls. 320,520 $
6 3 1395 اروميه افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 94,896 8,670,317,370 Rls. 284,688 $
7 3 1395 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 257,421 6,554,773,069 Rls. 215,421 $
8 8 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 288,560 6,418,955,410 Rls. 201,992 $
9 8 1395 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 70,300 6,398,192,340 Rls. 201,220 $
10 6 1395 اروميه افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 82,253 6,289,531,702 Rls. 201,478 $
11 4 1395 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 244,213 6,119,534,813 Rls. 199,335 $
12 8 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 623,908 5,567,092,521 Rls. 174,693 $
13 12 1395 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 186,856 5,275,238,444 Rls. 162,822 $
14 6 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 240,140 5,250,440,622 Rls. 168,098 $
15 12 1395 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,556 5,098,657,016 Rls. 157,334 $
16 6 1395 اروميه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 85,265 4,799,240,042 Rls. 153,478 $
17 7 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 215,900 4,755,522,884 Rls. 151,130 $
18 5 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 218,760 4,745,034,686 Rls. 153,132 $
19 12 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 90,786 4,706,950,502 Rls. 145,256 $
20 12 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 191,820 4,350,743,418 Rls. 134,274 $
21 3 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 191,640 4,089,232,812 Rls. 134,148 $
22 7 1395 اروميه افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 45,411 4,000,297,611 Rls. 127,151 $
23 11 1395 اروميه افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 14,732 3,815,929,908 Rls. 117,852 $
24 10 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 167,860 3,801,076,412 Rls. 117,502 $
25 6 1395 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 44,310 3,607,920,360 Rls. 115,380 $
26 1 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 168,580 3,572,029,090 Rls. 118,006 $
27 11 1395 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,522 3,537,470,508 Rls. 109,252 $
28 11 1395 اروميه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 132,601 3,506,778,682 Rls. 108,361 $
29 4 1395 اروميه افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,840 3,503,794,800 Rls. 113,520 $
30 2 1395 اروميه افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,150 3,382,396,050 Rls. 111,450 $
31 11 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 144,000 3,262,794,150 Rls. 100,800 $
32 1 1395 اروميه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 130,569 3,200,919,022 Rls. 105,826 $
33 6 1395 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,419 2,749,611,407 Rls. 88,401 $
34 6 1395 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 107,820 2,699,062,704 Rls. 86,256 $
35 5 1395 اروميه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 41,685 2,329,430,530 Rls. 75,034 $
36 7 1395 اروميه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 40,425 2,289,446,874 Rls. 72,765 $
37 9 1395 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 18,500 2,158,952,400 Rls. 67,320 $
38 7 1395 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 24,364 2,072,650,680 Rls. 65,880 $
39 5 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 41,161 2,040,685,644 Rls. 65,857 $
40 3 1395 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,733 1,752,422,000 Rls. 57,400 $
41 3 1395 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 18,520 1,690,307,760 Rls. 55,560 $
42 3 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 30,636 1,600,686,630 Rls. 52,481 $
43 2 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 71,620 1,521,516,766 Rls. 50,134 $
44 2 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29,329 1,446,372,642 Rls. 47,658 $
45 2 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 167,905 1,424,491,202 Rls. 47,012 $
46 1 1395 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 15,566 1,413,801,932 Rls. 46,699 $
47 1 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,447 1,377,936,350 Rls. 45,514 $
48 2 1395 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 14,770 1,344,267,870 Rls. 44,310 $
49 12 1395 اروميه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 21,399 1,248,285,233 Rls. 38,519 $
50 4 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 48,665 1,048,861,350 Rls. 34,065 $
51 10 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,631 1,042,410,426 Rls. 32,199 $
52 6 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,670 828,756,783 Rls. 26,673 $
53 12 1395 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,173 741,789,676 Rls. 22,885 $
54 7 1395 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,782 694,981,367 Rls. 22,051 $
55 5 1395 اروميه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 19,844 674,703,480 Rls. 21,828 $
56 1 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 72,120 611,343,075 Rls. 20,193 $
57 7 1395 اروميه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,600 542,764,800 Rls. 17,280 $
58 9 1395 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,080 540,015,672 Rls. 16,856 $
59 5 1395 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,600 534,124,800 Rls. 17,280 $
60 4 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 46,104 395,430,304 Rls. 12,908 $
61 1 1395 اروميه افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 3,593 217,544,040 Rls. 7,185 $
62 6 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 24,520 215,210,885 Rls. 6,865 $
63 7 1395 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 21,325 188,474,615 Rls. 5,971 $
64 4 1395 اروميه افغانستان 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 840 122,120,000 Rls. 4,000 $
مجموع کل
405,456,939,383 ريال
مجموع کل
12,732,134 دلار
[1]