آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,589,440 14,868,128,658 Rls. 476,514 $
2 5 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,328,165 13,508,885,386 Rls. 435,979 $
3 4 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 868,560 8,003,099,226 Rls. 260,568 $
4 7 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 693,440 6,538,080,654 Rls. 208,032 $
5 3 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 656,020 5,995,949,796 Rls. 196,806 $
6 2 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 529,200 4,813,496,550 Rls. 158,760 $
7 12 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 330,430 3,212,774,526 Rls. 99,129 $
8 1 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 223,960 2,034,066,420 Rls. 67,188 $
9 8 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 193,700 1,843,907,844 Rls. 58,110 $
10 8 1395 اروميه ارمنستان 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 283,450 1,382,252,566 Rls. 43,651 $
11 7 1395 اروميه ارمنستان 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 265,040 1,282,030,560 Rls. 40,816 $
12 9 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 130,760 1,259,100,468 Rls. 39,228 $
13 6 1395 اروميه ارمنستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 240,330 1,160,226,490 Rls. 37,010 $
14 12 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 156,195 1,137,317,637 Rls. 35,104 $
15 12 1395 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 112,280 1,091,900,544 Rls. 33,684 $
16 6 1395 اروميه ارمنستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 5,670 1,055,936,250 Rls. 33,750 $
17 11 1395 اروميه ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,130 996,163,920 Rls. 30,780 $
18 11 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 88,215 856,625,565 Rls. 26,465 $
19 6 1395 اروميه ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 174,480 840,681,690 Rls. 26,870 $
20 2 1395 اروميه ارمنستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 14,822 800,910,558 Rls. 26,430 $
21 10 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 86,630 784,031,341 Rls. 24,229 $
22 7 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 401,010 756,692,025 Rls. 24,060 $
23 6 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 320,180 601,010,017 Rls. 19,211 $
24 2 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 95,250 577,762,166 Rls. 19,050 $
25 8 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 284,110 542,130,852 Rls. 17,046 $
26 7 1395 اروميه ارمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,080 475,690,320 Rls. 15,120 $
27 4 1395 اروميه ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,760 467,302,528 Rls. 15,232 $
28 6 1395 اروميه ارمنستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 4,879 457,947,819 Rls. 14,637 $
29 5 1395 اروميه ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 20,040 434,222,712 Rls. 14,028 $
30 4 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 198,487 400,783,415 Rls. 13,063 $
31 11 1395 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 31,280 397,913,232 Rls. 12,293 $
32 9 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 63,492 369,227,610 Rls. 11,508 $
33 6 1395 اروميه ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 19,840 359,628,271 Rls. 11,507 $
34 6 1395 اروميه ارمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 74,730 327,295,094 Rls. 10,462 $
35 2 1395 اروميه ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 22,055 324,215,373 Rls. 10,697 $
36 3 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 52,265 318,153,610 Rls. 10,453 $
37 12 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 44,444 245,833,974 Rls. 7,587 $
38 10 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 35,415 229,134,643 Rls. 7,080 $
39 11 1395 اروميه ارمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,900 220,463,568 Rls. 6,812 $
40 8 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 132,600 210,713,410 Rls. 6,630 $
41 5 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 113,030 209,984,889 Rls. 6,782 $
42 4 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 93,360 193,710,910 Rls. 6,304 $
43 2 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 70,498 192,841,547 Rls. 6,363 $
44 7 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 119,670 188,468,577 Rls. 5,984 $
45 11 1395 اروميه ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 11,284 177,177,888 Rls. 5,472 $
46 4 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 71,000 130,313,400 Rls. 4,260 $
47 6 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 87,669 130,098,427 Rls. 4,169 $
48 3 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 45,780 124,293,860 Rls. 4,074 $
49 3 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 60,000 109,698,480 Rls. 3,600 $
50 9 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 12,140 109,005,930 Rls. 3,399 $
51 5 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 56,000 104,115,360 Rls. 3,360 $
52 3 1395 اروميه ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 10,000 103,652,400 Rls. 3,400 $
53 5 1395 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 65,352 94,553,690 Rls. 3,059 $
54 8 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,000 91,481,760 Rls. 2,880 $
55 12 1395 اروميه ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 23,700 84,508,512 Rls. 2,607 $
56 9 1395 اروميه ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 24,300 78,126,930 Rls. 2,430 $
57 10 1395 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 9,830 76,242,880 Rls. 2,359 $
58 6 1395 اروميه ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 23,120 71,984,120 Rls. 2,312 $
59 9 1395 اروميه ارمنستان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,000 64,302,000 Rls. 2,000 $
60 1 1395 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 22,193 59,793,125 Rls. 1,975 $
61 9 1395 اروميه ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 9,850 46,116,660 Rls. 1,438 $
62 7 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 45,384,480 Rls. 1,440 $
63 6 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 45,004,320 Rls. 1,440 $
64 2 1395 اروميه ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 9,700 44,099,595 Rls. 1,455 $
65 2 1395 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 43,644,960 Rls. 1,440 $
66 3 1395 اروميه ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,290 35,567,450 Rls. 1,165 $
67 3 1395 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 4,000 34,144,320 Rls. 1,120 $
68 2 1395 اروميه ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,150 33,552,063 Rls. 1,107 $
69 5 1395 اروميه ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,620 33,465,598 Rls. 1,081 $
70 6 1395 اروميه ارمنستان 28061090 کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد 21,409 26,651,560 Rls. 856 $
71 2 1395 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 3,080 26,126,358 Rls. 862 $
72 7 1395 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 10,080 22,175,460 Rls. 706 $
73 6 1395 اروميه ارمنستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 540 17,124,250 Rls. 550 $
74 6 1395 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 7,300 15,987,657 Rls. 511 $
75 2 1395 اروميه ارمنستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 490 14,851,410 Rls. 490 $
76 7 1395 اروميه ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 1,900 5,977,590 Rls. 190 $
77 7 1395 اروميه ارمنستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 900 5,673,060 Rls. 180 $
مجموع کل
84,071,588,764 ريال
مجموع کل
2,698,399 دلار
[1]