آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 79,114 28,070,319,811 Rls. 867,212 $
2 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 61,875 23,484,236,523 Rls. 730,665 $
3 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 61,925 21,940,890,120 Rls. 723,708 $
4 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 57,259 21,312,562,878 Rls. 689,277 $
5 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 50,205 19,927,882,058 Rls. 654,118 $
6 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 41,200 17,461,554,957 Rls. 538,713 $
7 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 38,730 16,398,558,575 Rls. 517,583 $
8 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 33,315 9,871,189,482 Rls. 305,129 $
9 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,230 8,848,046,295 Rls. 283,305 $
10 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,000 6,270,424,235 Rls. 207,067 $
11 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,924 1,460,154,568 Rls. 45,064 $
12 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 4,680 303,067,440 Rls. 9,360 $
13 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 420 107,639,280 Rls. 3,390 $
14 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019012 ساير عرقيات سنتي 780 63,139,050 Rls. 1,950 $
15 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 400 19,427,400 Rls. 600 $
مجموع کل
175,539,092,672 ريال
مجموع کل
5,577,141 دلار
[1]