آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 258,014 94,919,429,198 Rls. 2,932,485 $
2 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 216,752 64,554,196,883 Rls. 1,996,414 $
3 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 153,800 42,728,113,507 Rls. 1,318,556 $
4 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 143,496 38,958,400,407 Rls. 1,223,780 $
5 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 106,829 32,997,615,839 Rls. 1,082,974 $
6 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 70,849 21,877,757,260 Rls. 714,294 $
7 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 62,075 16,833,349,171 Rls. 555,162 $
8 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 65,701 15,064,456,536 Rls. 479,020 $
9 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 51,330 11,915,996,238 Rls. 371,220 $
10 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 46,250 9,193,454,320 Rls. 303,682 $
11 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 30,040 8,598,623,414 Rls. 275,690 $
12 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,680 6,076,727,290 Rls. 195,946 $
13 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,800 5,687,558,688 Rls. 175,412 $
14 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 289,280 3,280,848,163 Rls. 101,249 $
15 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 79,030 2,699,985,540 Rls. 83,345 $
16 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 14,100 2,682,916,170 Rls. 88,341 $
17 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 198,840 2,105,009,718 Rls. 69,594 $
18 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 52,000 1,775,489,040 Rls. 54,860 $
19 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 1,723,915,500 Rls. 53,250 $
20 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,890 1,641,765,300 Rls. 53,670 $
21 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 142,120 1,506,195,600 Rls. 49,742 $
مجموع کل
386,821,803,782 ريال
مجموع کل
12,178,686 دلار
[1]