آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 174,769 30,265,468,166 Rls. 935,014 $
2 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 98,864 16,973,635,902 Rls. 528,922 $
3 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 99,723 16,839,990,630 Rls. 533,502 $
4 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 100,015 16,309,238,400 Rls. 535,080 $
5 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,150 8,534,003,760 Rls. 279,987 $
6 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,700 872,037,384 Rls. 26,958 $
مجموع کل
89,794,374,242 ريال
مجموع کل
2,839,463 دلار
[1]