آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 226,471 20,714,015,976 Rls. 639,898 $
2 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 124,828 11,449,950,580 Rls. 353,263 $
3 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 23,500 9,839,520,974 Rls. 324,677 $
4 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 153,214 9,287,668,812 Rls. 306,428 $
5 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,697 8,012,929,158 Rls. 247,975 $
6 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,840 6,586,192,530 Rls. 203,265 $
7 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,693 6,487,062,081 Rls. 200,309 $
8 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 66,984 6,061,777,600 Rls. 187,555 $
9 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 67,293 5,990,053,698 Rls. 188,419 $
10 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 387,840 4,393,354,560 Rls. 135,744 $
11 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,669 4,203,579,204 Rls. 135,918 $
12 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,778 2,844,750,150 Rls. 88,275 $
13 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 32,067 2,598,192,544 Rls. 80,167 $
14 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 32,443 2,554,042,585 Rls. 81,107 $
15 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,364 1,845,299,064 Rls. 60,909 $
16 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 24,648 1,507,964,640 Rls. 49,296 $
17 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,212 1,432,830,045 Rls. 45,393 $
18 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 16,430 1,360,259,460 Rls. 42,210 $
19 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 16,729 1,354,200,544 Rls. 41,824 $
20 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 115,570 1,225,473,200 Rls. 40,450 $
21 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,890 865,352,950 Rls. 28,105 $
22 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,600 766,638,432 Rls. 23,688 $
23 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,194 651,329,748 Rls. 20,484 $
24 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,359 639,269,820 Rls. 20,898 $
25 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,855 607,953,204 Rls. 19,638 $
26 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 10,250 597,632,400 Rls. 18,450 $
27 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 10,500 576,072,000 Rls. 18,900 $
28 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,030 343,582,824 Rls. 11,336 $
29 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 500 24,169,500 Rls. 750 $
30 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 237 19,222,688 Rls. 593 $
مجموع کل
114,840,340,971 ريال
مجموع کل
3,615,924 دلار
[1]