آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 105,450 29,437,180,151 Rls. 971,268 $
2 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 36,650 16,696,567,317 Rls. 515,693 $
3 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 48,007 14,536,107,680 Rls. 480,211 $
4 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 39,716 12,229,101,258 Rls. 377,529 $
5 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 35,717 10,349,763,813 Rls. 332,331 $
6 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,207 9,395,944,586 Rls. 308,177 $
7 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,419 6,684,298,431 Rls. 208,324 $
8 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,078 6,490,536,015 Rls. 202,595 $
9 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,788 5,346,450,357 Rls. 167,897 $
10 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,151 3,742,343,081 Rls. 118,725 $
11 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 53,556 3,243,886,920 Rls. 107,112 $
12 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 51,600 3,194,865,600 Rls. 103,200 $
13 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 51,600 3,144,922,476 Rls. 103,200 $
14 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,921 2,524,945,170 Rls. 81,687 $
15 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 26,297 2,412,083,740 Rls. 74,419 $
16 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,274 1,865,099,126 Rls. 60,794 $
17 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,224,795,600 Rls. 37,800 $
18 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,223,397,000 Rls. 37,800 $
19 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,210,998,600 Rls. 37,800 $
20 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,170,212,400 Rls. 37,800 $
21 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,147,192,200 Rls. 37,800 $
22 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,700 889,704,960 Rls. 27,528 $
23 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,160 374,043,756 Rls. 11,868 $
24 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,222 338,520,288 Rls. 10,443 $
25 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,263 318,895,696 Rls. 10,526 $
26 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 13,248 276,334,489 Rls. 8,527 $
27 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 13,248 263,569,570 Rls. 8,527 $
28 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,580 207,857,700 Rls. 6,450 $
29 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,580 200,240,250 Rls. 6,450 $
30 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,590 196,196,896 Rls. 6,476 $
31 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,680 95,705,064 Rls. 3,159 $
32 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 774 11,955,846 Rls. 371 $
33 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 774 11,239,816 Rls. 371 $
مجموع کل
140,454,955,852 ريال
مجموع کل
4,502,858 دلار
[1]