آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 163,710 349,693,200,000 Rls. 10,800,000 $
2 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 164,500 343,407,600,000 Rls. 10,800,000 $
3 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,072,128 302,955,029,376 Rls. 9,436,714 $
4 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 65,390 268,033,950,000 Rls. 8,550,000 $
5 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 856,887 238,488,090,145 Rls. 7,575,539 $
6 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 833,210 234,099,515,951 Rls. 7,374,533 $
7 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 527,815 146,279,167,310 Rls. 4,687,326 $
8 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 442,324 129,095,319,770 Rls. 3,993,102 $
9 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 284,992 71,332,378,394 Rls. 2,341,860 $
10 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 199,543 56,610,467,051 Rls. 1,827,445 $
11 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 169,118 50,850,913,194 Rls. 1,570,950 $
12 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 160,475 47,048,910,161 Rls. 1,451,771 $
13 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 184,713 44,649,971,566 Rls. 1,455,059 $
14 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 1,674,350 31,585,938,304 Rls. 1,038,095 $
15 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 1,507,690 28,350,016,142 Rls. 934,768 $
16 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 105,222 21,816,757,414 Rls. 719,419 $
17 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 223,150 21,070,858,650 Rls. 669,450 $
18 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 223,040 20,545,753,200 Rls. 668,803 $
19 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 177,310 16,553,992,290 Rls. 534,330 $
20 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 167,270 16,263,841,650 Rls. 501,930 $
21 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,423,730 16,150,307,698 Rls. 498,310 $
22 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 150,120 14,338,315,650 Rls. 450,360 $
23 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 155,005 14,096,620,995 Rls. 465,015 $
24 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 159,200 13,348,111,400 Rls. 412,920 $
25 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 425,730 9,779,500,800 Rls. 302,160 $
26 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 30,922 9,591,435,595 Rls. 303,863 $
27 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 67,310 9,142,883,940 Rls. 282,738 $
28 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 41,399 8,718,327,890 Rls. 287,916 $
29 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 24,460 8,014,121,058 Rls. 255,642 $
30 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 56,200 7,651,164,192 Rls. 236,040 $
31 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 89,700 7,439,459,880 Rls. 231,785 $
32 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 90,240 7,338,803,322 Rls. 234,782 $
33 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 87,670 6,988,199,234 Rls. 230,404 $
34 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,270 6,762,169,450 Rls. 222,091 $
35 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 139,490 6,400,748,360 Rls. 207,378 $
36 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 574,090 6,101,186,203 Rls. 201,535 $
37 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 493,510 5,548,805,799 Rls. 172,729 $
38 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 28,005 5,322,368,172 Rls. 174,920 $
39 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48,441 5,242,256,466 Rls. 169,495 $
40 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 45,209 4,955,725,350 Rls. 158,232 $
41 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 208,000 4,628,332,800 Rls. 145,600 $
42 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 44,380 4,315,669,140 Rls. 133,140 $
43 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 36,462 4,024,189,065 Rls. 125,301 $
44 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 23,075 3,826,626,104 Rls. 123,450 $
45 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 357,080 3,814,161,402 Rls. 124,979 $
46 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 197,690 3,790,831,044 Rls. 122,568 $
47 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 166,400 3,664,489,920 Rls. 116,480 $
48 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 36,380 3,538,232,640 Rls. 109,140 $
49 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 311,640 3,338,109,250 Rls. 109,075 $
50 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 287,780 3,052,595,007 Rls. 100,723 $
51 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 268,480 3,042,017,026 Rls. 93,970 $
52 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 59,350 2,885,404,200 Rls. 89,025 $
53 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 124,800 2,826,911,360 Rls. 87,360 $
54 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 35,300 2,784,216,250 Rls. 88,250 $
55 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 20,546 2,576,386,216 Rls. 82,184 $
56 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 53,620 2,553,742,910 Rls. 83,647 $
57 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,285 2,549,548,113 Rls. 83,692 $
58 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 52,140 2,479,497,888 Rls. 81,337 $
59 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11,954 2,371,576,960 Rls. 73,378 $
60 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 26,090 2,369,624,250 Rls. 78,270 $
61 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 208,370 2,360,671,170 Rls. 72,930 $
62 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 20,600 2,355,476,358 Rls. 72,687 $
63 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,810 2,286,939,984 Rls. 70,602 $
64 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 16,580 2,257,594,752 Rls. 69,636 $
65 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,480 2,240,576,520 Rls. 69,216 $
66 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 19,149 2,159,291,858 Rls. 66,716 $
67 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 691,400 2,095,574,960 Rls. 69,140 $
68 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,670 2,081,757,000 Rls. 67,000 $
69 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 12,306 2,078,136,723 Rls. 65,221 $
70 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,380 2,075,826,960 Rls. 64,140 $
71 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 110,550 2,075,078,775 Rls. 68,541 $
72 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,110 2,069,088,000 Rls. 67,200 $
73 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 42,065 1,985,094,717 Rls. 63,097 $
74 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,150 1,925,862,620 Rls. 59,510 $
75 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,190 1,919,505,700 Rls. 60,475 $
76 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 83,200 1,887,310,880 Rls. 58,240 $
77 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,895 1,871,207,590 Rls. 60,770 $
78 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 557,700 1,807,577,394 Rls. 55,770 $
79 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 17,350 1,790,038,230 Rls. 57,996 $
80 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 84,200 1,765,851,360 Rls. 58,240 $
81 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,600 1,747,058,500 Rls. 56,500 $
82 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 12,930 1,739,666,700 Rls. 54,270 $
83 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 524,640 1,700,844,528 Rls. 52,464 $
84 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,820 1,694,923,050 Rls. 54,550 $
85 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14,904 1,690,948,224 Rls. 52,164 $
86 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,720 1,676,036,864 Rls. 51,704 $
87 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,600 1,651,188,000 Rls. 51,500 $
88 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,296 1,627,505,925 Rls. 53,772 $
89 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,324 1,472,380,830 Rls. 48,565 $
90 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 13,061 1,469,619,724 Rls. 45,407 $
91 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 129,050 1,464,165,888 Rls. 45,168 $
92 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 62,400 1,415,930,880 Rls. 43,680 $
93 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 401,470 1,287,514,290 Rls. 40,147 $
94 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 53,420 1,273,095,360 Rls. 41,760 $
95 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 113,390 1,233,114,777 Rls. 39,687 $
96 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,120 1,199,122,440 Rls. 39,360 $
97 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 21,487 1,184,124,064 Rls. 36,529 $
98 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 21,501 1,182,895,824 Rls. 36,552 $
99 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 8,440 1,148,569,120 Rls. 35,488 $
100 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 20,831 1,146,283,397 Rls. 35,413 $
مجموع کل
2,746,187,793,503 ريال
مجموع کل
86,692,785 دلار