آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 201,934 18,294,915,270 Rls. 565,413 $
2 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44,313 15,671,696,896 Rls. 484,710 $
3 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 30,856 14,034,310,821 Rls. 433,128 $
4 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 29,270 11,329,664,871 Rls. 352,981 $
5 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 153,744 9,393,735,840 Rls. 307,488 $
6 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 143,565 8,694,366,390 Rls. 287,130 $
7 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 97,124 8,638,862,167 Rls. 271,948 $
8 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 138,713 8,413,117,245 Rls. 277,425 $
9 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 86,939 7,877,816,936 Rls. 243,428 $
10 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,972 7,593,625,904 Rls. 245,288 $
11 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 79,356 7,040,264,373 Rls. 224,577 $
12 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,870 7,008,976,314 Rls. 224,022 $
13 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 70,578 6,472,001,570 Rls. 199,735 $
14 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 85,986 5,227,076,196 Rls. 171,972 $
15 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 30 4,862,400,000 Rls. 150,000 $
16 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,587 3,973,956,514 Rls. 122,797 $
17 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,742 3,049,245,804 Rls. 96,294 $
18 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 31,600 2,476,571,000 Rls. 79,000 $
19 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 44,620 2,299,327,158 Rls. 75,854 $
20 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,490 2,080,778,160 Rls. 68,267 $
21 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,300 1,549,397,500 Rls. 50,750 $
22 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,200 1,532,624,500 Rls. 50,500 $
23 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,464 1,482,161,100 Rls. 46,100 $
24 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 16,250 1,303,696,875 Rls. 40,625 $
25 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,225,324,800 Rls. 37,800 $
26 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,223,926,200 Rls. 37,800 $
27 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,980 1,216,328,160 Rls. 39,408 $
28 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,213,039,800 Rls. 37,800 $
29 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,204,421,400 Rls. 37,800 $
30 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,400 1,186,030,800 Rls. 38,426 $
31 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,184,992,200 Rls. 37,800 $
32 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,550 1,153,570,125 Rls. 36,375 $
33 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,152,370,800 Rls. 37,800 $
34 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,145,188,800 Rls. 37,800 $
35 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,212 1,007,446,104 Rls. 32,424 $
36 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 18,285 941,409,225 Rls. 31,085 $
37 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,780 900,906,090 Rls. 29,451 $
38 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 16,351 873,072,360 Rls. 27,796 $
39 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 9,603 776,914,534 Rls. 24,007 $
40 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 735 756,500,000 Rls. 25,000 $
41 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,990 725,174,310 Rls. 22,974 $
42 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,793 711,073,736 Rls. 21,982 $
43 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 15,162 690,704,910 Rls. 22,743 $
44 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,514 667,713,780 Rls. 21,258 $
45 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,150 599,158,440 Rls. 19,784 $
46 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 6,300 567,375,000 Rls. 18,750 $
47 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,100 495,657,420 Rls. 16,098 $
48 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,980 314,071,750 Rls. 9,950 $
49 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,750 286,781,250 Rls. 9,375 $
50 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,065 242,624,892 Rls. 7,662 $
51 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 15,288 148,269,093 Rls. 4,739 $
52 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 11,400 97,895,556 Rls. 3,228 $
53 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 3,400 62,498,700 Rls. 1,980 $
54 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 652 61,469,370 Rls. 1,957 $
55 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,000 48,136,500 Rls. 1,500 $
56 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 853 40,500,814 Rls. 1,279 $
57 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 800 38,870,400 Rls. 1,200 $
مجموع کل
183,260,006,723 ريال
مجموع کل
5,804,463 دلار
[1]