آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 440,541 117,255,994,239 Rls. 3,649,769 $
2 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 289,614 81,173,037,434 Rls. 2,554,926 $
3 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 353,273 80,995,153,139 Rls. 2,671,801 $
4 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 299,378 78,876,905,162 Rls. 2,532,240 $
5 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 277,147 75,514,538,866 Rls. 2,479,973 $
6 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 248,456 69,849,795,746 Rls. 2,255,439 $
7 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 207,644 59,269,929,428 Rls. 1,931,947 $
8 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 210,014 57,241,586,092 Rls. 1,819,025 $
9 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 148,630 38,778,441,545 Rls. 1,198,425 $
10 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 146,675 38,189,682,368 Rls. 1,178,425 $
11 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 94,132 28,659,482,741 Rls. 885,518 $
12 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 118,470 27,109,748,750 Rls. 895,450 $
13 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,100 5,431,462,880 Rls. 167,555 $
14 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 66,550 5,360,702,620 Rls. 173,030 $
15 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 37,650 4,768,899,600 Rls. 150,600 $
16 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 44,500 4,306,709,325 Rls. 139,035 $
17 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,800 3,844,962,000 Rls. 118,800 $
18 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 41,025 3,797,398,425 Rls. 124,575 $
19 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 143,960 3,416,255,415 Rls. 106,530 $
20 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 301,340 3,414,749,685 Rls. 105,470 $
21 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 291,780 3,363,634,133 Rls. 110,921 $
22 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 306,970 3,272,547,948 Rls. 107,441 $
23 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 284,990 3,226,220,946 Rls. 99,748 $
24 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 64,080 3,114,960,840 Rls. 96,120 $
25 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 20,000 2,927,465,310 Rls. 96,530 $
26 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 17,699 2,873,716,461 Rls. 94,689 $
27 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 34,958 2,777,608,716 Rls. 90,892 $
28 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 30,090 2,739,604,230 Rls. 90,270 $
29 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,800 2,350,638,000 Rls. 77,400 $
30 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,820 2,349,129,420 Rls. 77,460 $
31 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 24,950 2,289,661,500 Rls. 74,850 $
32 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 200,180 2,270,381,845 Rls. 70,065 $
33 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,400 2,252,882,400 Rls. 69,600 $
34 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,955 2,186,338,255 Rls. 67,465 $
35 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,300 2,184,298,000 Rls. 69,200 $
36 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,955 2,153,680,350 Rls. 66,525 $
37 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,588 2,103,382,384 Rls. 66,424 $
38 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 91,220 2,047,676,918 Rls. 67,502 $
39 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 20,790 2,001,515,670 Rls. 62,370 $
40 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 21,920 1,990,884,000 Rls. 65,760 $
41 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 74,080 1,774,062,012 Rls. 54,819 $
42 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 19,480 1,771,257,960 Rls. 58,440 $
43 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,040 1,728,096,960 Rls. 53,310 $
44 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 72,020 1,661,966,270 Rls. 53,294 $
45 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,430 1,543,766,705 Rls. 49,583 $
46 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14,435 1,538,359,680 Rls. 47,892 $
47 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,000 1,515,120,000 Rls. 48,000 $
48 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 63,000 1,426,105,800 Rls. 46,620 $
49 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 17,297 1,397,325,012 Rls. 44,972 $
50 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 59,980 1,395,037,845 Rls. 44,385 $
51 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 122,110 1,376,171,529 Rls. 42,739 $
52 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 1,126,303,680 Rls. 35,520 $
53 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 93,820 1,045,269,834 Rls. 32,837 $
54 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,247 991,778,058 Rls. 31,547 $
55 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 58,870 876,944,086 Rls. 27,055 $
56 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,010 848,841,500 Rls. 27,950 $
57 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 35,970 824,004,612 Rls. 26,618 $
58 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 33,000 614,324,700 Rls. 19,800 $
59 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,980 574,565,355 Rls. 17,745 $
60 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,000 560,272,500 Rls. 18,500 $
61 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,100 549,108,860 Rls. 17,791 $
62 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 12,030 548,026,650 Rls. 18,045 $
63 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 23,980 540,867,600 Rls. 17,745 $
64 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 3,800 539,761,500 Rls. 17,100 $
65 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,960 539,683,470 Rls. 17,730 $
66 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 5,300 536,030,500 Rls. 17,650 $
67 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 100,200 477,594,705 Rls. 15,030 $
68 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,702 401,351,026 Rls. 12,842 $
69 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 80,200 370,220,550 Rls. 12,009 $
70 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 66,996 322,888,584 Rls. 10,049 $
71 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 25,080 271,714,212 Rls. 8,778 $
72 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 25,390 268,890,360 Rls. 8,886 $
73 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 24,730 262,700,944 Rls. 8,656 $
74 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 24,700 261,908,920 Rls. 8,645 $
75 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 57,350 260,952,054 Rls. 8,602 $
76 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 8,397 259,600,488 Rls. 8,082 $
77 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 44,000 207,566,700 Rls. 6,600 $
78 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 6,698 205,716,800 Rls. 6,365 $
79 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 44,800 204,593,445 Rls. 6,720 $
80 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 34,620 168,066,177 Rls. 5,193 $
81 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 32,750 158,989,990 Rls. 4,912 $
82 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 35,000 158,917,875 Rls. 5,250 $
83 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 22,000 102,834,600 Rls. 3,300 $
84 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 1,200 95,097,600 Rls. 3,120 $
85 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 1,010 84,872,320 Rls. 2,626 $
86 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 620 79,888,254 Rls. 2,479 $
87 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 500 76,200,000 Rls. 2,500 $
88 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 1,931 57,668,760 Rls. 1,836 $
89 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 460 43,114,880 Rls. 1,334 $
90 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 9,000 41,148,000 Rls. 1,350 $
91 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 1,350 31,302,960 Rls. 1,027 $
92 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 570 27,633,600 Rls. 855 $
93 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10 1,864,260 Rls. 60 $
مجموع کل
870,478,013,528 ريال
مجموع کل
27,804,558 دلار
[1]