آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 42,363 18,517,609,617 Rls. 575,710 $
2 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 30,054 14,620,498,398 Rls. 460,379 $
3 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 37,204 13,941,506,040 Rls. 458,117 $
4 6 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,860 13,916,979,795 Rls. 447,133 $
5 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44,440 13,056,718,027 Rls. 403,812 $
6 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 25,764 11,049,018,665 Rls. 341,346 $
7 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 27,860 9,984,467,455 Rls. 317,155 $
8 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,100 7,807,018,725 Rls. 257,785 $
9 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,700 6,643,914,654 Rls. 219,206 $
10 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,630 4,359,041,060 Rls. 134,530 $
11 4 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,360 2,852,477,970 Rls. 92,643 $
12 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 4,849 526,616,335 Rls. 16,963 $
13 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,795 278,628,875 Rls. 8,975 $
14 7 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,840 181,215,360 Rls. 5,760 $
15 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,100 176,203,500 Rls. 5,500 $
16 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,540 164,185,600 Rls. 5,080 $
17 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 3,035 117,709,440 Rls. 3,642 $
18 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 780 105,470,649 Rls. 3,317 $
19 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,500 96,960,000 Rls. 3,000 $
20 10 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,110 53,812,800 Rls. 1,665 $
21 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 838 39,149,214 Rls. 1,222 $
22 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 198 28,837,215 Rls. 891 $
23 8 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 200 12,718,800 Rls. 400 $
24 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 180 11,651,400 Rls. 360 $
25 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 185 11,236,900 Rls. 370 $
مجموع کل
118,553,646,494 ريال
مجموع کل
3,764,961 دلار
[1]