آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,190 13,872,237,641 Rls. 428,063 $
2 9 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 33,600 13,589,231,862 Rls. 423,862 $
3 3 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 37,687 10,711,809,730 Rls. 352,093 $
4 11 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,715 7,475,266,018 Rls. 230,989 $
5 1 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,700 5,735,585,295 Rls. 189,387 $
6 2 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,400 5,541,091,380 Rls. 182,820 $
7 5 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,100 552,033,636 Rls. 17,834 $
مجموع کل
57,477,255,562 ريال
مجموع کل
1,825,048 دلار
[1]