آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 239,597 15,058,685,248 Rls. 486,358 $
2 7 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 219,626 13,328,316,967 Rls. 423,257 $
3 8 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 224,213 12,724,523,736 Rls. 400,962 $
4 6 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 189,637 11,845,061,830 Rls. 379,274 $
5 7 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 178,731 11,253,543,460 Rls. 357,462 $
6 3 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 211,075 10,276,338,967 Rls. 337,714 $
7 2 1395 اردبيل عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 86,010 7,972,297,344 Rls. 262,944 $
8 8 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 123,270 7,817,253,576 Rls. 246,540 $
9 5 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 160,595 7,177,393,829 Rls. 231,651 $
10 2 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 121,776 5,925,005,789 Rls. 195,421 $
11 6 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,330 5,742,552,304 Rls. 213,564 $
12 1 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 84,134 5,698,901,304 Rls. 188,294 $
13 8 1395 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 65,007 5,546,716,893 Rls. 174,494 $
14 1 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 112,624 5,496,734,360 Rls. 181,589 $
15 9 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 87,376 5,406,606,084 Rls. 168,336 $
16 10 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 88,892 4,775,467,443 Rls. 147,637 $
17 6 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 112,950 4,485,975,187 Rls. 143,543 $
18 12 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 79,726 4,243,191,745 Rls. 130,930 $
19 6 1395 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 733,745 4,137,403,469 Rls. 132,147 $
20 11 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 79,438 4,114,282,425 Rls. 127,099 $
21 4 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 83,253 4,085,574,214 Rls. 133,201 $
22 10 1395 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 58,289 3,670,564,818 Rls. 113,662 $
23 2 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 53,478 3,633,011,694 Rls. 119,809 $
24 4 1395 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 44,260 3,520,174,840 Rls. 115,076 $
25 7 1395 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 589,738 3,337,829,782 Rls. 106,145 $
26 5 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 25,765 3,196,218,020 Rls. 103,112 $
27 10 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,515 3,172,044,880 Rls. 98,060 $
28 6 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,235 3,018,226,900 Rls. 96,940 $
29 1 1395 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 154,440 2,336,887,800 Rls. 77,220 $
30 6 1395 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 18,370 2,290,589,622 Rls. 73,482 $
31 9 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 35,061 2,250,285,102 Rls. 70,122 $
32 10 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 16,850 2,175,796,160 Rls. 67,400 $
33 1 1395 اردبيل عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 26,070 2,153,309,760 Rls. 71,136 $
34 5 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,595 2,104,918,485 Rls. 67,972 $
35 5 1395 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 126,360 1,984,748,688 Rls. 64,106 $
36 4 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 31,235 1,848,679,590 Rls. 60,148 $
37 3 1395 اردبيل عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 7,554 1,743,368,620 Rls. 57,170 $
38 9 1395 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 17,970 1,727,114,670 Rls. 53,910 $
39 8 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 13,410 1,707,888,120 Rls. 53,640 $
40 12 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 98,280 1,592,508,060 Rls. 49,140 $
41 8 1395 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 270,777 1,548,351,594 Rls. 48,736 $
42 3 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,060 1,536,214,626 Rls. 50,477 $
43 7 1395 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 24,990 1,530,609,300 Rls. 48,730 $
44 1 1395 اردبيل عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,800 1,449,567,000 Rls. 47,880 $
45 9 1395 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 234,512 1,353,514,803 Rls. 42,200 $
46 11 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 10,245 1,326,194,760 Rls. 40,980 $
47 6 1395 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 10,300 1,289,024,400 Rls. 41,200 $
48 2 1395 اردبيل عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 566,763 1,275,461,600 Rls. 42,100 $
49 4 1395 اردبيل عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 21,918 1,212,895,875 Rls. 39,450 $
50 7 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 9,270 1,168,012,640 Rls. 37,080 $
51 12 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,907 1,153,101,271 Rls. 35,575 $
52 7 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 70,200 1,105,776,360 Rls. 35,100 $
53 10 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,377 1,062,352,078 Rls. 32,834 $
54 1 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 8,715 1,055,325,950 Rls. 34,858 $
55 3 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 5,739 1,045,669,470 Rls. 34,431 $
56 1 1395 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 8,978 990,925,200 Rls. 32,720 $
57 1 1395 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 10,650 967,286,250 Rls. 31,950 $
58 6 1395 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 9,915 926,110,575 Rls. 29,745 $
59 12 1395 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,315 912,121,408 Rls. 28,138 $
60 8 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 56,160 889,785,000 Rls. 28,080 $
61 5 1395 اردبيل عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 15,956 889,396,620 Rls. 28,730 $
62 12 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 6,720 871,342,080 Rls. 26,880 $
63 4 1395 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 56,160 858,124,800 Rls. 28,080 $
64 5 1395 اردبيل عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 347,200 839,053,575 Rls. 27,145 $
65 9 1395 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 6,310 808,613,880 Rls. 25,240 $
66 9 1395 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,850 789,071,310 Rls. 24,630 $
67 11 1395 اردبيل عراق 04022130 شيرخشك صنعتي 24,000 776,688,000 Rls. 24,000 $
68 9 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 42,120 677,731,860 Rls. 21,060 $
69 4 1395 اردبيل عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 6,180 664,070,400 Rls. 21,600 $
70 6 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 42,120 656,082,180 Rls. 21,060 $
71 3 1395 اردبيل عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 7,500 647,065,800 Rls. 21,240 $
72 11 1395 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 9,981 646,070,130 Rls. 19,962 $
73 8 1395 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 7,690 608,778,850 Rls. 19,225 $
74 11 1395 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,246 605,125,627 Rls. 18,694 $
75 12 1395 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 8,689 549,224,288 Rls. 16,943 $
76 4 1395 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,660 522,814,200 Rls. 16,980 $
77 4 1395 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,268 522,232,480 Rls. 17,072 $
78 7 1395 اردبيل عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 8,983 509,117,053 Rls. 16,169 $
79 12 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,733 483,901,324 Rls. 14,932 $
80 7 1395 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 4,710 445,335,210 Rls. 14,130 $
81 2 1395 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 6,060 441,075,888 Rls. 14,544 $
82 3 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 28,080 427,939,200 Rls. 14,040 $
83 3 1395 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 28,080 426,879,180 Rls. 14,040 $
84 12 1395 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 5,160 417,985,800 Rls. 12,900 $
85 3 1395 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 5,256 384,474,720 Rls. 12,614 $
86 2 1395 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 28,080 383,211,972 Rls. 12,636 $
87 6 1395 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 5,040 376,608,960 Rls. 12,096 $
88 1 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,932 355,125,750 Rls. 11,730 $
89 8 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,750 350,493,000 Rls. 11,000 $
90 1 1395 اردبيل عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 170,323 347,375,350 Rls. 11,474 $
91 6 1395 اردبيل عراق 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 4,019 328,138,056 Rls. 10,488 $
92 5 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,276 282,633,680 Rls. 9,104 $
93 5 1395 اردبيل عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,015 279,117,300 Rls. 9,030 $
94 7 1395 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,125 267,957,534 Rls. 8,502 $
95 5 1395 اردبيل عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 9,500 262,735,000 Rls. 8,500 $
96 5 1395 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 44,523 248,794,630 Rls. 8,014 $
97 3 1395 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,900 231,800,400 Rls. 7,605 $
98 12 1395 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 14,040 227,391,840 Rls. 7,020 $
99 4 1395 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,770 226,888,615 Rls. 7,351 $
100 2 1395 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 14,040 212,769,180 Rls. 7,020 $
مجموع کل
248,223,527,667 ريال
مجموع کل
7,976,411 دلار