آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 39,960 5,085,944,880 Rls. 159,840 $
2 5 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 38,480 4,757,543,960 Rls. 153,807 $
3 8 1395 اردبيل افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 723,126 4,195,241,526 Rls. 131,954 $
4 10 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 29,775 3,855,147,900 Rls. 119,100 $
5 9 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 26,020 3,339,987,240 Rls. 104,080 $
6 8 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 19,089 2,427,686,772 Rls. 76,356 $
7 7 1395 اردبيل افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 425,368 2,413,032,164 Rls. 76,560 $
8 9 1395 اردبيل افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 405,914 2,343,071,796 Rls. 73,060 $
9 12 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,100 2,215,612,800 Rls. 68,400 $
10 9 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,037 2,186,868,930 Rls. 68,150 $
11 6 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 17,290 2,157,327,640 Rls. 69,160 $
12 7 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,075 2,153,155,300 Rls. 68,300 $
13 12 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 16,315 2,113,901,920 Rls. 65,260 $
14 8 1395 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 19,490 2,081,755,780 Rls. 65,530 $
15 2 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,900 1,806,416,400 Rls. 59,600 $
16 2 1395 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 26,610 1,552,396,800 Rls. 51,200 $
17 2 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 10,200 1,236,607,200 Rls. 40,800 $
18 3 1395 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 13,050 1,216,264,380 Rls. 39,967 $
19 7 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 9,390 1,181,371,600 Rls. 37,560 $
20 7 1395 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 9,120 962,000,500 Rls. 30,500 $
21 11 1395 اردبيل افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,174 941,022,236 Rls. 29,078 $
22 12 1395 اردبيل افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 188,029 914,147,790 Rls. 28,203 $
23 11 1395 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 6,670 863,871,720 Rls. 26,680 $
24 12 1395 اردبيل افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,854 792,211,144 Rls. 24,457 $
25 1 1395 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 8,470 774,681,600 Rls. 25,600 $
26 6 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,130 642,009,240 Rls. 20,520 $
27 9 1395 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 4,310 484,399,440 Rls. 15,120 $
28 11 1395 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,435 444,887,460 Rls. 13,740 $
29 8 1395 اردبيل افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 440 56,078,880 Rls. 1,760 $
مجموع کل
55,194,644,998 ريال
مجموع کل
1,744,342 دلار
[1]