آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 99,067 9,255,897,096 Rls. 305,301 $
2 7 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 75,500 7,129,885,500 Rls. 226,500 $
3 8 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 62,500 5,958,307,500 Rls. 187,500 $
4 3 1395 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,500 5,347,210,500 Rls. 175,500 $
5 6 1395 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 56,800 5,319,022,200 Rls. 170,400 $
6 9 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 51,500 4,958,698,500 Rls. 154,500 $
7 5 1395 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 43,000 3,996,462,000 Rls. 129,000 $
8 1 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 43,226 3,917,981,025 Rls. 129,395 $
9 12 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 38,100 3,704,453,400 Rls. 114,300 $
10 3 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,000 3,557,850,000 Rls. 117,000 $
11 11 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 43,682 3,535,044,210 Rls. 109,205 $
12 8 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 43,390 3,450,499,215 Rls. 108,475 $
13 10 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 35,000 3,399,157,500 Rls. 105,000 $
14 5 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 43,826 3,389,345,750 Rls. 109,565 $
15 1 1395 اردبيل آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 32,000 2,906,715,000 Rls. 96,000 $
16 4 1395 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,000 2,845,920,000 Rls. 93,000 $
17 2 1395 اردبيل آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 17,840 2,018,749,760 Rls. 66,560 $
18 1 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 360,500 2,003,201,800 Rls. 66,200 $
19 4 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,500 1,988,430,000 Rls. 64,500 $
20 12 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 361,335 1,939,167,360 Rls. 59,850 $
21 11 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,500 1,893,267,000 Rls. 58,500 $
22 6 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,000 1,880,940,000 Rls. 60,000 $
23 1 1395 اردبيل آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 11,710 1,787,892,750 Rls. 59,050 $
24 7 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,852 1,721,773,710 Rls. 54,630 $
25 10 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,228 1,718,088,180 Rls. 53,070 $
26 11 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 288,565 1,676,625,948 Rls. 51,797 $
27 4 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,462 1,646,081,745 Rls. 53,655 $
28 8 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 287,619 1,644,715,140 Rls. 51,773 $
29 6 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 20,860 1,629,843,950 Rls. 52,150 $
30 3 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,352 1,627,022,400 Rls. 53,380 $
31 2 1395 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,042 1,596,509,145 Rls. 52,605 $
32 3 1395 اردبيل آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 23,100 1,495,416,060 Rls. 49,140 $
33 2 1395 اردبيل آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 23,430 1,473,454,800 Rls. 48,600 $
34 10 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 216,000 1,258,381,440 Rls. 38,880 $
35 1 1395 اردبيل آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 16,760 980,667,000 Rls. 32,400 $
36 9 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 168,000 969,693,120 Rls. 30,240 $
37 2 1395 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,000 955,300,500 Rls. 31,500 $
38 2 1395 اردبيل آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 10,500 954,733,500 Rls. 31,500 $
39 7 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 166,355 941,919,433 Rls. 29,939 $
40 11 1395 اردبيل آذربايجان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 25,436 905,671,672 Rls. 27,980 $
41 3 1395 اردبيل آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,240 682,016,000 Rls. 22,400 $
42 3 1395 اردبيل آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 658,497,600 Rls. 21,600 $
43 3 1395 اردبيل آذربايجان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 10,500 645,306,800 Rls. 21,200 $
44 2 1395 اردبيل آذربايجان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 5,500 500,386,500 Rls. 16,500 $
45 12 1395 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 9,797 476,353,120 Rls. 14,695 $
46 8 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,500 445,158,000 Rls. 14,000 $
47 7 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,500 441,910,000 Rls. 14,000 $
48 9 1395 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 23,800 413,703,000 Rls. 12,900 $
49 3 1395 اردبيل آذربايجان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 4,500 410,950,500 Rls. 13,500 $
50 10 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,000 388,488,000 Rls. 12,000 $
51 5 1395 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15,000 388,387,500 Rls. 12,500 $
52 4 1395 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 24,850 383,497,625 Rls. 12,425 $
53 7 1395 اردبيل آذربايجان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 6,500 378,780,000 Rls. 12,000 $
54 12 1395 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 13,000 337,126,400 Rls. 10,400 $
55 10 1395 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,300 305,887,050 Rls. 9,450 $
56 6 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 48,015 270,652,884 Rls. 8,642 $
57 5 1395 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 10,000 248,568,000 Rls. 8,000 $
58 3 1395 اردبيل آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,210 245,668,800 Rls. 8,060 $
59 12 1395 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 9,000 233,395,200 Rls. 7,200 $
60 11 1395 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,800 233,006,400 Rls. 7,200 $
61 4 1395 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,940 231,325,810 Rls. 7,577 $
62 10 1395 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,500 226,618,000 Rls. 7,000 $
63 9 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,500 192,546,000 Rls. 6,000 $
64 3 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,500 183,030,000 Rls. 6,000 $
65 2 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,500 181,935,000 Rls. 6,000 $
66 8 1395 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 26,500 168,406,200 Rls. 5,300 $
67 12 1395 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,500 162,010,000 Rls. 5,000 $
68 3 1395 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,000 140,208,000 Rls. 4,600 $
69 2 1395 اردبيل آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 46,848 133,758,052 Rls. 4,415 $
70 11 1395 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 29,000 131,389,720 Rls. 4,060 $
71 9 1395 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5,000 128,364,000 Rls. 4,000 $
72 6 1395 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,000 125,396,000 Rls. 4,000 $
73 12 1395 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,800 119,615,040 Rls. 3,690 $
74 9 1395 اردبيل آذربايجان 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 500 112,245,000 Rls. 3,500 $
75 3 1395 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 26,000 110,883,500 Rls. 3,640 $
76 7 1395 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 24,500 107,736,300 Rls. 3,430 $
77 5 1395 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 23,000 97,517,700 Rls. 3,150 $
78 12 1395 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 15,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
79 3 1395 اردبيل آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,667 94,975,680 Rls. 3,116 $
80 4 1395 اردبيل آذربايجان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,000 91,590,000 Rls. 3,000 $
81 4 1395 اردبيل آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,143 81,576,160 Rls. 2,672 $
82 3 1395 اردبيل آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 23,424 67,939,848 Rls. 2,232 $
83 10 1395 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 6,000 58,267,200 Rls. 1,800 $
84 7 1395 اردبيل آذربايجان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,400 50,420,800 Rls. 1,600 $
85 2 1395 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,000 45,444,000 Rls. 1,500 $
86 8 1395 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 400 38,444,400 Rls. 1,200 $
87 9 1395 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 400 38,444,400 Rls. 1,200 $
88 1 1395 اردبيل آذربايجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 370 33,588,600 Rls. 1,110 $
89 2 1395 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,000 24,261,600 Rls. 800 $
90 4 1395 اردبيل آذربايجان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 250 12,346,000 Rls. 400 $
مجموع کل
120,755,266,198 ريال
مجموع کل
3,872,204 دلار
[1]