آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 450,000 14,086,271,040 Rls. 462,148 $
2 2 1395 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 270,000 9,988,231,500 Rls. 329,400 $
3 5 1395 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 247,500 7,867,826,262 Rls. 254,181 $
4 6 1395 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 225,000 7,194,457,855 Rls. 231,073 $
5 4 1395 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 225,000 7,132,099,010 Rls. 231,074 $
6 1 1395 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 135,000 4,986,292,500 Rls. 164,700 $
7 1 1395 اراك گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 112,500 4,151,400,750 Rls. 137,250 $
8 10 1395 اراك گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 59,140 2,665,072,400 Rls. 82,355 $
9 9 1395 اراك گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 19,061 585,219,879 Rls. 18,267 $
10 11 1395 اراك گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,630 461,624,165 Rls. 14,257 $
مجموع کل
59,118,495,361 ريال
مجموع کل
1,924,705 دلار
[1]