آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,653,280 43,348,761,102 Rls. 1,422,699 $
2 5 1395 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 4,047,860 30,105,088,495 Rls. 971,805 $
3 4 1395 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,544,980 27,838,129,528 Rls. 907,697 $
4 2 1395 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,338,440 10,018,343,646 Rls. 330,402 $
5 3 1395 اراك پاكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 225,000 7,328,957,760 Rls. 240,300 $
6 4 1395 اراك پاكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 157,500 5,181,588,900 Rls. 168,210 $
7 1 1395 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 492,790 4,026,833,220 Rls. 133,053 $
8 5 1395 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 204,490 3,789,556,565 Rls. 122,516 $
9 5 1395 اراك پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 83,702 3,309,007,746 Rls. 106,887 $
10 11 1395 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 129,080 2,587,770,300 Rls. 79,955 $
11 5 1395 اراك پاكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 67,500 2,231,473,860 Rls. 72,090 $
12 12 1395 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 65,950 2,137,835,200 Rls. 65,950 $
13 12 1395 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 158,180 2,135,409,543 Rls. 65,880 $
14 9 1395 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 156,700 1,925,839,062 Rls. 60,052 $
15 10 1395 اراك پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 246,110 1,593,265,538 Rls. 49,227 $
16 6 1395 اراك پاكستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,444,357,395 Rls. 46,215 $
17 9 1395 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 79,040 1,223,774,956 Rls. 38,199 $
18 6 1395 اراك پاكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,500 864,463,275 Rls. 27,765 $
19 10 1395 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 68,460 848,715,180 Rls. 26,220 $
20 7 1395 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 49,140 726,616,964 Rls. 23,096 $
21 6 1395 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 82,110 610,980,144 Rls. 19,664 $
22 12 1395 اراك پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 47,570 604,305,152 Rls. 18,656 $
مجموع کل
153,881,073,531 ريال
مجموع کل
4,996,538 دلار
[1]