آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 5,594,916 91,067,162,771 Rls. 3,002,707 $
2 7 1395 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 3,061,412 54,070,919,235 Rls. 1,715,107 $
3 1 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 555,400 50,760,292,500 Rls. 1,676,700 $
4 4 1395 اراك عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 172,120 47,507,711,400 Rls. 1,549,080 $
5 6 1395 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,444,330 43,246,508,718 Rls. 1,383,486 $
6 7 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,385,350 43,147,893,392 Rls. 1,370,413 $
7 10 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 229,095 41,041,637,382 Rls. 1,269,173 $
8 10 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 535,690 37,193,590,084 Rls. 1,149,212 $
9 3 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 380,050 34,706,071,500 Rls. 1,140,150 $
10 8 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,063,195 32,517,207,927 Rls. 1,024,641 $
11 3 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 446,252 27,199,786,132 Rls. 892,504 $
12 2 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 294,700 26,800,772,100 Rls. 884,100 $
13 3 1395 اراك عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 97,660 26,795,364,840 Rls. 878,940 $
14 1 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 439,961 26,630,359,680 Rls. 879,885 $
15 7 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 421,168 26,510,580,218 Rls. 842,620 $
16 12 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 162,705 26,200,043,552 Rls. 808,143 $
17 4 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 279,200 25,756,439,250 Rls. 837,600 $
18 6 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 273,840 25,653,997,320 Rls. 821,520 $
19 7 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 269,241 25,407,191,013 Rls. 807,723 $
20 9 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,510,115 24,972,122,516 Rls. 777,513 $
21 8 1395 اراك عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 675,000 22,893,020,550 Rls. 720,900 $
22 9 1395 اراك عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 652,500 22,379,691,690 Rls. 696,870 $
23 9 1395 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 205,480 19,809,834,840 Rls. 616,440 $
24 12 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 122,110 18,566,412,660 Rls. 572,940 $
25 10 1395 اراك عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 517,500 17,849,387,880 Rls. 552,690 $
26 4 1395 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 3,768 17,799,329,520 Rls. 578,088 $
27 12 1395 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 193,640 17,643,074,330 Rls. 544,490 $
28 5 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 174,210 16,232,201,250 Rls. 524,550 $
29 11 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 116,355 15,317,875,245 Rls. 473,295 $
30 8 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 159,700 15,190,688,400 Rls. 479,100 $
31 10 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 134,000 12,997,593,000 Rls. 402,000 $
32 9 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 257,000 12,897,233,622 Rls. 401,843 $
33 4 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 209,068 12,779,678,920 Rls. 418,136 $
34 3 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 265,150 12,599,038,096 Rls. 413,626 $
35 11 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 125,000 12,140,109,600 Rls. 375,031 $
36 7 1395 اراك عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 888,186 11,711,552,012 Rls. 372,462 $
37 5 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 185,844 11,522,339,490 Rls. 371,688 $
38 10 1395 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 150,073 11,437,229,719 Rls. 353,971 $
39 10 1395 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 692,870 11,415,255,602 Rls. 352,865 $
40 10 1395 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 116,810 11,192,676,220 Rls. 346,180 $
41 6 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 567,740 10,721,381,024 Rls. 343,241 $
42 9 1395 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 151,686 10,716,641,485 Rls. 333,384 $
43 10 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 273,089 10,573,932,688 Rls. 326,997 $
44 2 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 212,660 10,057,635,987 Rls. 331,749 $
45 7 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 194,740 9,554,265,274 Rls. 303,794 $
46 5 1395 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 544,622 9,535,279,633 Rls. 308,253 $
47 11 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 186,945 9,441,141,856 Rls. 291,632 $
48 9 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 291,722 9,412,972,358 Rls. 293,006 $
49 8 1395 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 494,462 8,846,576,095 Rls. 279,864 $
50 6 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 140,736 8,814,841,728 Rls. 281,472 $
51 10 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 524,580 8,665,642,779 Rls. 268,002 $
52 2 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 142,027 8,606,206,916 Rls. 284,055 $
53 9 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 82,900 7,979,418,900 Rls. 248,700 $
54 11 1395 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 81,960 7,959,761,040 Rls. 245,896 $
55 12 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 249,075 7,809,421,828 Rls. 240,987 $
56 6 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 40,300 7,580,188,200 Rls. 241,800 $
57 7 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 180,150 7,572,436,183 Rls. 240,886 $
58 2 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 40,900 7,439,458,200 Rls. 245,400 $
59 7 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 51,380 7,433,605,080 Rls. 236,280 $
60 3 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 42,730 7,211,686,740 Rls. 237,390 $
61 1 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 40,870 7,027,309,900 Rls. 232,220 $
62 8 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,730 6,607,448,460 Rls. 207,980 $
63 5 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 319,835 6,165,229,688 Rls. 198,927 $
64 6 1395 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 157,500 6,082,173,135 Rls. 194,355 $
65 9 1395 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 92,419 5,931,636,258 Rls. 184,838 $
66 9 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 30,080 5,801,364,180 Rls. 180,480 $
67 8 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 134,811 5,798,794,352 Rls. 182,976 $
68 8 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 115,770 5,727,280,588 Rls. 180,601 $
69 11 1395 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 74,522 5,423,833,330 Rls. 167,592 $
70 12 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 99,370 5,023,466,584 Rls. 155,017 $
71 9 1395 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 297,922 4,986,431,163 Rls. 155,183 $
72 12 1395 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 135,000 4,491,973,166 Rls. 138,644 $
73 11 1395 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 280,375 4,465,000,735 Rls. 137,941 $
74 3 1395 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 93,573 4,362,220,827 Rls. 143,148 $
75 2 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 92,568 4,268,993,346 Rls. 140,825 $
76 1 1395 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 112,500 4,242,251,944 Rls. 140,152 $
77 8 1395 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 43,950 4,182,115,200 Rls. 131,850 $
78 5 1395 اراك عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 70,580 4,160,217,600 Rls. 134,400 $
79 12 1395 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 51,851 4,005,972,521 Rls. 123,580 $
80 4 1395 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,860 3,851,730,600 Rls. 125,160 $
81 12 1395 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 20,652 3,680,758,552 Rls. 113,587 $
82 5 1395 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 73,167 3,522,924,126 Rls. 113,580 $
83 2 1395 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 220,550 3,345,361,085 Rls. 110,275 $
84 3 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,232 3,331,571,052 Rls. 109,282 $
85 9 1395 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 18,629 3,288,849,798 Rls. 102,461 $
86 6 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 66,800 3,248,044,176 Rls. 104,208 $
87 3 1395 اراك عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 363,270 3,203,370,909 Rls. 105,324 $
88 6 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 108,902 3,173,058,401 Rls. 101,661 $
89 3 1395 اراك عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 17,300 3,164,446,800 Rls. 103,800 $
90 12 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,565 3,157,026,656 Rls. 97,391 $
91 3 1395 اراك عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 60,480 3,142,823,080 Rls. 10,309 $
92 5 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 67,369 3,062,687,918 Rls. 98,719 $
93 10 1395 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 175,340 2,943,495,890 Rls. 91,020 $
94 1 1395 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 61,460 2,901,694,320 Rls. 95,877 $
95 9 1395 اراك عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,530 2,880,729,600 Rls. 89,600 $
96 8 1395 اراك عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,780 2,871,786,708 Rls. 90,286 $
97 3 1395 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 90,000 2,815,648,875 Rls. 92,430 $
98 6 1395 اراك عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,210 2,803,315,200 Rls. 89,600 $
99 11 1395 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 90,418 2,787,773,116 Rls. 86,128 $
100 12 1395 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 28,400 2,761,076,400 Rls. 85,200 $
مجموع کل
1,382,184,254,409 ريال
مجموع کل
44,007,777 دلار