آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 7,297,150 373,639,305,505 Rls. 11,981,561 $
2 5 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,242,770 314,469,372,092 Rls. 10,147,545 $
3 7 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,010,170 263,769,013,975 Rls. 8,370,153 $
4 3 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,547,500 260,498,477,993 Rls. 8,545,796 $
5 10 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,015,290 226,051,386,176 Rls. 6,990,078 $
6 9 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,679,860 204,435,355,935 Rls. 6,363,843 $
7 4 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,009,550 194,519,915,802 Rls. 6,336,365 $
8 11 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,106,300 184,184,185,403 Rls. 5,689,898 $
9 8 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,390,380 182,580,138,228 Rls. 5,747,130 $
10 12 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,990,790 182,563,948,879 Rls. 5,634,395 $
11 11 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,455,472 177,825,699,585 Rls. 5,493,735 $
12 8 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,960,000 155,526,896,925 Rls. 4,886,640 $
13 4 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,342,500 142,276,029,930 Rls. 4,638,060 $
14 1 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,060,000 117,293,917,525 Rls. 3,876,040 $
15 1 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,632,500 108,561,403,125 Rls. 3,587,625 $
16 6 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,677,500 102,977,913,915 Rls. 3,304,035 $
17 2 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,542,500 95,090,404,950 Rls. 3,137,445 $
18 7 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,655,000 89,220,266,100 Rls. 2,835,540 $
19 3 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,475,000 80,596,499,850 Rls. 2,643,300 $
20 10 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,002,500 79,988,493,915 Rls. 2,471,085 $
21 9 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,912,500 75,854,840,715 Rls. 2,360,025 $
22 12 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,182,500 75,653,601,975 Rls. 2,334,645 $
23 6 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,227,500 75,081,479,962 Rls. 2,398,978 $
24 4 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,137,500 67,389,481,294 Rls. 2,195,204 $
25 10 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,002,500 66,515,028,978 Rls. 2,056,556 $
26 12 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,867,500 62,138,130,480 Rls. 1,917,912 $
27 11 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,755,000 60,528,683,245 Rls. 1,869,727 $
28 9 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,642,500 56,315,626,650 Rls. 1,754,190 $
29 2 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,372,500 54,770,207,910 Rls. 1,805,640 $
30 10 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,575,000 54,413,556,030 Rls. 1,682,100 $
31 4 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,370,000 51,905,489,030 Rls. 1,690,580 $
32 2 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,051,500 50,875,516,773 Rls. 1,677,365 $
33 8 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,485,000 50,033,463,750 Rls. 1,573,799 $
34 12 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,192,500 47,681,250,975 Rls. 1,471,545 $
35 5 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,170,000 44,832,256,560 Rls. 1,443,780 $
36 11 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,305,000 43,353,811,454 Rls. 1,339,257 $
37 11 1395 اراك ترکيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 90,340 40,933,957,400 Rls. 1,264,760 $
38 7 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,147,500 37,121,269,400 Rls. 1,178,475 $
39 2 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 990,000 33,615,108,551 Rls. 1,108,199 $
40 5 1395 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,012,500 33,422,793,300 Rls. 1,080,806 $
41 3 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 877,500 32,995,898,235 Rls. 1,082,835 $
42 7 1395 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 810,000 31,398,494,490 Rls. 999,540 $
43 1 1395 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 624,200 29,160,336,385 Rls. 963,161 $
44 8 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 517,500 16,907,239,237 Rls. 531,470 $
45 6 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 517,500 16,648,127,851 Rls. 531,469 $
46 9 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 405,000 13,337,654,199 Rls. 415,933 $
47 1 1395 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 344,080 13,296,117,906 Rls. 439,389 $
48 1 1395 اراك ترکيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 441,678 12,424,257,720 Rls. 410,760 $
49 6 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 237,177 12,244,368,115 Rls. 391,339 $
50 12 1395 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 264,202 10,557,253,380 Rls. 325,865 $
51 3 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 222,640 9,489,584,720 Rls. 311,696 $
52 4 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 271,040 9,170,398,336 Rls. 298,144 $
53 8 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 309,760 9,149,419,827 Rls. 288,076 $
54 7 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 309,760 9,063,159,036 Rls. 288,076 $
55 1 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 164,397 8,209,835,557 Rls. 271,251 $
56 2 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 182,160 7,735,076,272 Rls. 255,024 $
57 3 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 145,449 7,317,652,694 Rls. 239,990 $
58 4 1395 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 85,680 7,261,454,970 Rls. 235,620 $
59 2 1395 اراك ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 7,150,831,380 Rls. 235,620 $
60 2 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 140,283 7,017,020,501 Rls. 231,465 $
61 6 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 193,600 6,630,509,600 Rls. 212,960 $
62 3 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 193,600 6,492,298,560 Rls. 212,960 $
63 1 1395 اراك ترکيه 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 161,920 6,254,202,437 Rls. 206,771 $
64 9 1395 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 64,260 5,660,890,872 Rls. 176,072 $
65 9 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 141,680 5,455,473,408 Rls. 170,016 $
66 3 1395 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 327,080 5,226,880,554 Rls. 171,717 $
67 4 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 121,440 5,214,844,096 Rls. 170,016 $
68 8 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 94,900 4,981,449,459 Rls. 156,583 $
69 3 1395 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 161,920 4,978,979,280 Rls. 163,944 $
70 3 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 135,000 4,794,211,350 Rls. 157,275 $
71 5 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 93,679 4,784,716,396 Rls. 154,570 $
72 10 1395 اراك ترکيه 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 247,280 4,162,167,865 Rls. 128,585 $
73 12 1395 اراك ترکيه 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 240,252 4,048,014,262 Rls. 124,931 $
74 9 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 72,589 3,846,025,452 Rls. 119,772 $
75 8 1395 اراك ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 3,740,110,803 Rls. 117,381 $
76 7 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 70,904 3,671,886,614 Rls. 116,990 $
77 4 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 71,874 3,649,861,911 Rls. 118,593 $
78 3 1395 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 42,840 3,577,889,700 Rls. 117,810 $
79 4 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 135,520 3,420,021,440 Rls. 111,320 $
80 11 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 42,510 3,302,006,760 Rls. 102,024 $
81 6 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 42,240 3,167,188,992 Rls. 101,376 $
82 5 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 42,384 3,146,645,694 Rls. 101,578 $
83 2 1395 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 178,120 2,780,454,309 Rls. 91,632 $
84 8 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 114,400 2,728,197,120 Rls. 85,800 $
85 3 1395 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 99,444 2,726,155,081 Rls. 89,499 $
86 7 1395 اراك ترکيه 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 105,000 2,640,153,600 Rls. 84,000 $
87 4 1395 اراك ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,570,900,175 Rls. 83,295 $
88 4 1395 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 47,186 2,379,219,360 Rls. 77,856 $
89 2 1395 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 60,720 2,348,917,191 Rls. 77,499 $
90 2 1395 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 71,774 1,957,000,416 Rls. 64,596 $
91 8 1395 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 117,900 1,952,443,910 Rls. 61,403 $
92 10 1395 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 21,420 1,896,860,800 Rls. 58,690 $
93 8 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 40,480 1,858,667,536 Rls. 58,696 $
94 8 1395 اراك ترکيه 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 40,480 1,841,486,760 Rls. 57,480 $
95 7 1395 اراك ترکيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 40,480 1,811,597,160 Rls. 57,480 $
96 11 1395 اراك ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,797,228,450 Rls. 55,530 $
97 4 1395 اراك ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 96,050 1,768,030,770 Rls. 57,630 $
98 11 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 135,520 1,710,554,980 Rls. 52,852 $
99 2 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 73,920 1,681,198,200 Rls. 55,440 $
100 9 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,712 1,672,229,919 Rls. 52,109 $
مجموع کل
5,027,365,932,293 ريال
مجموع کل
160,065,267 دلار