آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,702,480 170,643,423,024 Rls. 5,467,500 $
2 5 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,422,980 87,620,532,660 Rls. 2,829,494 $
3 4 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,309,000 80,543,244,510 Rls. 2,615,050 $
4 7 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,100,100 69,540,499,872 Rls. 2,213,175 $
5 12 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,502,430 65,358,832,706 Rls. 2,016,916 $
6 8 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 978,480 61,454,073,348 Rls. 1,931,681 $
7 9 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 595,730 36,577,885,410 Rls. 1,140,503 $
8 11 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 722,820 31,038,036,805 Rls. 958,684 $
9 5 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 479,450 30,164,363,640 Rls. 971,702 $
10 2 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 465,730 29,110,267,296 Rls. 959,623 $
11 7 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 550,290 27,234,228,477 Rls. 864,449 $
12 8 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 525,510 25,991,651,584 Rls. 819,794 $
13 3 1395 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 389,780 24,083,083,458 Rls. 789,827 $
14 4 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 326,120 20,197,299,060 Rls. 660,540 $
15 6 1395 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,450 19,353,881,580 Rls. 618,660 $
16 3 1395 اراك تركمنستان 83089090 درپنجره چارچوپ وآستانه درازآهن ياازفولاد. 252,510 15,513,507,990 Rls. 510,333 $
17 9 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 238,530 12,668,255,288 Rls. 393,642 $
18 1 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 358,120 12,171,422,670 Rls. 402,011 $
19 2 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 382,992 11,983,139,979 Rls. 395,066 $
20 3 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 447,598 11,026,918,916 Rls. 362,537 $
21 1 1395 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 103,220 9,374,956,500 Rls. 309,660 $
22 11 1395 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 41,200 8,000,380,800 Rls. 247,200 $
23 12 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 122,775 7,711,047,262 Rls. 237,948 $
24 7 1395 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 42,150 6,181,455,780 Rls. 196,020 $
25 2 1395 اراك تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 97,960 6,092,132,400 Rls. 200,736 $
26 8 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 61,010 5,813,164,260 Rls. 183,030 $
27 5 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 61,530 5,715,739,980 Rls. 184,590 $
28 10 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 118,900 5,250,040,948 Rls. 162,819 $
29 10 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 214,920 5,067,437,006 Rls. 156,615 $
30 10 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 73,990 4,789,091,230 Rls. 147,980 $
31 9 1395 اراك تركمنستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 113,160 4,629,506,685 Rls. 144,505 $
32 9 1395 اراك تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 46,000 4,436,838,000 Rls. 138,000 $
33 3 1395 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 47,640 4,356,379,620 Rls. 142,920 $
34 9 1395 اراك تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 40,840 4,290,798,706 Rls. 133,933 $
35 7 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 43,487 4,107,427,365 Rls. 130,461 $
36 12 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 61,760 4,056,007,256 Rls. 125,115 $
37 3 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 44,240 4,041,228,000 Rls. 132,720 $
38 1 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 44,100 4,003,533,660 Rls. 132,300 $
39 2 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 43,570 3,960,129,150 Rls. 130,710 $
40 7 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 52,964 3,627,084,375 Rls. 115,155 $
41 10 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,546 3,506,997,489 Rls. 108,406 $
42 12 1395 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 71,470 3,108,902,688 Rls. 95,907 $
43 6 1395 اراك تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 47,880 3,031,091,280 Rls. 96,689 $
44 4 1395 اراك تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 27,547 2,872,148,748 Rls. 93,056 $
45 4 1395 اراك تركمنستان 27132000 قيرنفت 478,340 2,362,191,045 Rls. 76,533 $
46 5 1395 اراك تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 35,005 2,256,878,365 Rls. 72,697 $
47 2 1395 اراك تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 20,264 2,170,973,052 Rls. 71,628 $
48 9 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 21,982 2,114,888,220 Rls. 65,946 $
49 6 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 22,640 2,114,689,200 Rls. 67,920 $
50 12 1395 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 21,650 2,104,509,900 Rls. 64,950 $
51 12 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 21,424 2,083,441,152 Rls. 64,272 $
52 11 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 36,510 2,028,097,954 Rls. 62,668 $
53 4 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 21,790 2,005,486,230 Rls. 65,370 $
54 6 1395 اراك تركمنستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 40,480 1,797,399,600 Rls. 57,480 $
55 5 1395 اراك تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,000 1,717,653,960 Rls. 55,530 $
56 11 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 74,850 1,652,168,520 Rls. 51,048 $
57 9 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 75,070 1,646,066,898 Rls. 51,198 $
58 12 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 23,210 1,504,147,840 Rls. 46,420 $
59 8 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20,565 1,305,959,760 Rls. 41,130 $
60 6 1395 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 44,160 1,283,560,710 Rls. 41,070 $
61 9 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 19,660 1,260,992,400 Rls. 39,320 $
62 2 1395 اراك تركمنستان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 24,500 1,188,193,699 Rls. 39,151 $
63 4 1395 اراك تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,500 1,078,978,670 Rls. 34,958 $
64 3 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 16,815 1,025,244,180 Rls. 33,630 $
65 11 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,415 868,352,950 Rls. 26,830 $
66 7 1395 اراك تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 23,000 762,294,750 Rls. 24,150 $
67 12 1395 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,565 749,782,080 Rls. 23,130 $
68 1 1395 اراك تركمنستان 29153200 استات وينيل 22,928 645,233,980 Rls. 21,323 $
69 5 1395 اراك تركمنستان 27132000 قيرنفت 122,240 604,537,780 Rls. 19,558 $
70 9 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 7,045 481,365,000 Rls. 15,000 $
71 2 1395 اراك تركمنستان 29221110 منواتانول آمين 19,360 439,897,920 Rls. 14,520 $
72 9 1395 اراك تركمنستان 28043000 ازت 33,592 323,121,913 Rls. 10,078 $
73 7 1395 اراك تركمنستان 28043000 ازت 31,837 299,971,094 Rls. 9,551 $
74 8 1395 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,125 286,767,000 Rls. 9,000 $
75 6 1395 اراك تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,537 235,117,500 Rls. 7,500 $
76 4 1395 اراك تركمنستان 83024130 ---انواع دستگيره براي درب وپنجره هاي pvc و upvc 594 228,401,000 Rls. 7,400 $
77 11 1395 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 22,000 213,589,200 Rls. 6,600 $
78 2 1395 اراك تركمنستان 83024130 ---انواع دستگيره براي درب وپنجره هاي pvc و upvc 497 201,977,820 Rls. 6,660 $
79 2 1395 اراك تركمنستان 83021010 ک ک ک لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 453 196,518,960 Rls. 6,480 $
80 11 1395 اراك تركمنستان 28043000 ازت 17,620 171,155,394 Rls. 5,286 $
81 12 1395 اراك تركمنستان 28043000 ازت 16,401 159,368,640 Rls. 4,920 $
82 9 1395 اراك تركمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,790 158,828,233 Rls. 4,958 $
83 6 1395 اراك تركمنستان 28043000 ازت 16,050 149,606,865 Rls. 4,815 $
84 4 1395 اراك تركمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,742 149,059,431 Rls. 4,829 $
85 2 1395 اراك تركمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,770 148,499,188 Rls. 4,896 $
86 9 1395 اراك تركمنستان 83021010 ک ک ک لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 260 108,925,800 Rls. 3,400 $
87 4 1395 اراك تركمنستان 83021010 ک ک ک لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 275 104,941,000 Rls. 3,400 $
88 2 1395 اراك تركمنستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 155 103,718,340 Rls. 3,420 $
89 9 1395 اراك تركمنستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 38 96,111,000 Rls. 3,000 $
90 4 1395 اراك تركمنستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 41 92,595,000 Rls. 3,000 $
91 4 1395 اراك تركمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 172 15,432,500 Rls. 500 $
مجموع کل
1,002,994,759,154 ريال
مجموع کل
32,024,785 دلار
[1]