آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 25,855,192 433,500,997,549 Rls. 13,405,211 $
2 8 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 23,993,897 431,532,139,662 Rls. 13,580,507 $
3 5 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,423,112 427,792,012,622 Rls. 13,819,159 $
4 7 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 23,308,006 406,123,175,583 Rls. 12,898,353 $
5 11 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,127,070 406,110,117,475 Rls. 12,545,989 $
6 9 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,726,298 374,467,048,335 Rls. 11,660,866 $
7 4 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 19,653,764 341,131,849,398 Rls. 11,100,761 $
8 3 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 16,443,306 285,568,245,896 Rls. 9,378,106 $
9 12 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 16,628,526 279,975,601,402 Rls. 8,639,913 $
10 1 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 12,629,866 217,092,023,856 Rls. 7,178,962 $
11 2 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 8,733,990 150,755,814,990 Rls. 4,969,825 $
12 6 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,590,054 80,147,399,985 Rls. 2,559,333 $
13 3 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 8,948,221 79,288,198,344 Rls. 2,602,524 $
14 12 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 3,837,710 64,614,579,304 Rls. 1,993,133 $
15 4 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 6,246,222 56,121,779,720 Rls. 1,828,161 $
16 2 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 7,187,990 55,493,402,819 Rls. 1,830,095 $
17 5 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,663,970 43,605,249,246 Rls. 1,407,321 $
18 6 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,836,510 29,648,219,168 Rls. 950,824 $
19 6 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 302,430 14,025,223,265 Rls. 449,044 $
20 7 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 297,350 13,931,453,890 Rls. 442,719 $
21 8 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 682,880 13,391,106,384 Rls. 420,608 $
22 12 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,000,000 12,408,977,443 Rls. 382,894 $
23 3 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 249,695 11,751,257,847 Rls. 385,921 $
24 5 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 248,519 10,772,922,262 Rls. 347,919 $
25 8 1395 اراك افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 315,000 10,702,313,190 Rls. 336,420 $
26 11 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 765,000 10,356,185,251 Rls. 319,953 $
27 2 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 225,893 10,202,226,569 Rls. 336,480 $
28 10 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 650,000 9,712,522,259 Rls. 300,365 $
29 6 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 962,774 9,598,625,650 Rls. 308,528 $
30 9 1395 اراك افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 270,000 9,256,644,360 Rls. 288,360 $
31 9 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 392,990 7,791,857,223 Rls. 243,130 $
32 12 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 648,124 7,754,808,996 Rls. 239,291 $
33 8 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 962,066 7,660,160,001 Rls. 240,514 $
34 1 1395 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,005,150 7,016,867,185 Rls. 231,735 $
35 5 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 753,890 6,914,059,367 Rls. 223,290 $
36 9 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 534,000 6,880,051,246 Rls. 213,994 $
37 6 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 390,300 6,659,433,840 Rls. 213,327 $
38 6 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 340,710 6,354,223,760 Rls. 203,328 $
39 1 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 891,084 5,843,823,973 Rls. 193,165 $
40 9 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 126,744 5,685,065,556 Rls. 177,228 $
41 10 1395 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 655,097 5,622,884,464 Rls. 173,987 $
42 8 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 125,462 5,569,180,305 Rls. 175,647 $
43 5 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 386,000 4,712,733,695 Rls. 152,196 $
44 12 1395 اراك افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 135,000 4,673,090,070 Rls. 144,180 $
45 7 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 226,465 4,222,858,599 Rls. 134,190 $
46 12 1395 اراك افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 215,740 4,054,285,104 Rls. 125,128 $
47 8 1395 اراك افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 90,000 3,535,039,800 Rls. 111,060 $
48 3 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 201,070 3,514,791,610 Rls. 115,404 $
49 4 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 74,205 3,490,465,183 Rls. 113,774 $
50 1 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 75,403 3,378,483,697 Rls. 111,680 $
51 8 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 220,910 3,363,577,636 Rls. 105,905 $
52 5 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 187,895 3,348,733,038 Rls. 108,219 $
53 3 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 269,000 3,286,435,095 Rls. 107,726 $
54 10 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 169,080 3,241,508,899 Rls. 100,285 $
55 10 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 393,498 3,183,773,250 Rls. 98,373 $
56 8 1395 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 289,018 3,114,564,608 Rls. 98,205 $
57 7 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 259,794 2,788,199,580 Rls. 88,332 $
58 10 1395 اراك افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 48,660 2,753,978,004 Rls. 85,086 $
59 8 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 230,000 2,743,080,955 Rls. 86,320 $
60 2 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 149,605 2,743,021,040 Rls. 90,466 $
61 10 1395 اراك افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 196,950 2,736,953,556 Rls. 84,689 $
62 4 1395 اراك افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 17,835 2,697,664,926 Rls. 87,615 $
63 4 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 196,000 2,478,731,279 Rls. 80,482 $
64 8 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 312,476 2,476,781,534 Rls. 78,118 $
65 11 1395 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 52,230 2,451,661,356 Rls. 75,734 $
66 10 1395 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 51,285 2,411,265,789 Rls. 74,517 $
67 12 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 49,707 2,255,196,649 Rls. 69,590 $
68 10 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 48,916 2,208,294,446 Rls. 68,266 $
69 9 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 274,114 2,199,690,690 Rls. 68,528 $
70 4 1395 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 49,187 2,102,350,754 Rls. 68,862 $
71 11 1395 اراك افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 147,670 2,054,925,512 Rls. 63,498 $
72 12 1395 اراك افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,870 1,934,309,016 Rls. 59,688 $
73 4 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 98,250 1,839,765,590 Rls. 59,961 $
74 12 1395 اراك افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,497,458,430 Rls. 46,215 $
75 11 1395 اراك افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,495,702,260 Rls. 46,215 $
76 1 1395 اراك افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 23,547 1,425,064,440 Rls. 47,094 $
77 3 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 98,716 1,411,132,560 Rls. 46,297 $
78 4 1395 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 15,300 1,340,781,300 Rls. 43,470 $
79 2 1395 اراك افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 16,600 1,320,148,200 Rls. 43,575 $
80 11 1395 اراك افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 13,536 1,314,237,312 Rls. 40,608 $
81 11 1395 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 73,370 1,299,687,585 Rls. 40,145 $
82 2 1395 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 13,950 1,267,887,600 Rls. 41,850 $
83 12 1395 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 26,230 1,232,910,144 Rls. 38,034 $
84 7 1395 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 92,000 1,230,050,255 Rls. 39,095 $
85 3 1395 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 24,903 1,212,835,867 Rls. 39,845 $
86 11 1395 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,700 1,119,077,960 Rls. 34,580 $
87 3 1395 اراك افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,100 1,089,513,851 Rls. 35,738 $
88 6 1395 اراك افغانستان 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 42,000 1,043,985,600 Rls. 33,600 $
89 11 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 125,932 1,018,915,812 Rls. 31,483 $
90 10 1395 اراك افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,635 1,015,520,729 Rls. 31,373 $
91 2 1395 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,828 1,006,493,712 Rls. 33,222 $
92 9 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 112,550 904,632,687 Rls. 28,137 $
93 4 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 122,874 867,019,219 Rls. 28,261 $
94 12 1395 اراك افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,900 865,266,900 Rls. 26,700 $
95 3 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 119,772 839,797,842 Rls. 27,547 $
96 5 1395 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 9,000 829,567,200 Rls. 26,800 $
97 10 1395 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 96,770 780,362,912 Rls. 24,192 $
98 10 1395 اراك افغانستان 29153100 استات اتيل 21,600 727,249,536 Rls. 22,464 $
99 8 1395 اراك افغانستان 29153100 استات اتيل 21,600 692,701,632 Rls. 21,816 $
100 12 1395 اراك افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 40,450 655,512,350 Rls. 20,225 $
مجموع کل
4,500,329,454,494 ريال
مجموع کل
143,051,547 دلار