آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 180,000 6,863,373,990 Rls. 226,260 $
2 1 1395 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 135,000 4,986,292,500 Rls. 164,700 $
3 8 1395 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 46,000 4,389,435,000 Rls. 138,000 $
4 5 1395 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 135,000 4,304,234,025 Rls. 138,645 $
5 7 1395 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 112,500 3,792,534,750 Rls. 120,150 $
6 10 1395 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 33,625 3,264,113,445 Rls. 100,875 $
7 3 1395 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 90,000 2,817,790,494 Rls. 92,429 $
8 12 1395 اراك آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 67,500 2,698,924,590 Rls. 83,295 $
9 8 1395 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 67,500 2,291,669,010 Rls. 72,090 $
10 4 1395 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 67,500 2,219,651,100 Rls. 72,090 $
11 9 1395 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 23,000 2,214,279,000 Rls. 69,000 $
12 7 1395 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 20,330 1,925,149,350 Rls. 60,990 $
13 11 1395 اراك آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 9,070 1,761,140,040 Rls. 54,420 $
14 5 1395 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 18,481 1,716,182,622 Rls. 55,443 $
15 4 1395 اراك آذربايجان 28042100 آرگون 17,430 1,613,930,850 Rls. 52,290 $
16 5 1395 اراك آذربايجان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 21,200 1,589,317,730 Rls. 51,194 $
17 12 1395 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,000 1,557,480,420 Rls. 48,060 $
18 9 1395 اراك آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,000 1,539,698,220 Rls. 48,060 $
19 12 1395 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,497,689,505 Rls. 46,215 $
20 11 1395 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,495,702,260 Rls. 46,215 $
21 12 1395 اراك آذربايجان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 6,120 1,051,107,792 Rls. 32,422 $
22 9 1395 اراك آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,500 741,041,490 Rls. 23,107 $
23 9 1395 اراك آذربايجان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 23,000 681,902,160 Rls. 21,160 $
24 3 1395 اراك آذربايجان 29153200 استات وينيل 23,946 676,309,530 Rls. 22,269 $
25 12 1395 اراك آذربايجان 29153100 استات اتيل 20,720 671,162,240 Rls. 20,720 $
26 3 1395 اراك آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,470 663,519,976 Rls. 21,798 $
27 4 1395 اراك آذربايجان 29153100 استات اتيل 21,280 600,621,190 Rls. 19,578 $
28 5 1395 اراك آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,450 571,183,916 Rls. 18,399 $
29 11 1395 اراك آذربايجان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,380 425,236,680 Rls. 13,140 $
30 6 1395 اراك آذربايجان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 19,980 332,811,356 Rls. 10,689 $
31 3 1395 اراك آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,662 327,746,267 Rls. 10,735 $
32 6 1395 اراك آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,596 325,906,284 Rls. 10,428 $
33 2 1395 اراك آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,250 256,939,793 Rls. 8,466 $
34 12 1395 اراك آذربايجان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 3,600 233,452,800 Rls. 7,200 $
35 9 1395 اراك آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,716 159,428,927 Rls. 4,976 $
36 3 1395 اراك آذربايجان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,108 103,741,287 Rls. 3,408 $
37 5 1395 اراك آذربايجان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,515 59,606,400 Rls. 1,920 $
38 2 1395 اراك آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 740 35,545,052 Rls. 1,171 $
39 2 1395 اراك آذربايجان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 540 18,316,835 Rls. 604 $
مجموع کل
62,474,168,876 ريال
مجموع کل
1,992,611 دلار
[1]