آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 اراك تركيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,002,500 69,336,354,240 Rls. 2,138,670 $
2 12 1395 اراك تركيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,087,810 66,434,322,880 Rls. 2,049,430 $
3 12 1395 اراك تركيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 360,000 11,986,105,120 Rls. 369,719 $
4 12 1395 اراك تركيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 142,962 5,918,140,512 Rls. 182,561 $
5 12 1395 اراك تركيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 3,805,022,496 Rls. 117,381 $
مجموع کل
157,479,945,248 ريال
مجموع کل
4,857,761 دلار
[1]