آمار کل " صادرات به" کشور ( افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 3,837,710 64,614,579,304 Rls. 1,993,133 $
2 12 1395 اراك افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 26,230 1,232,910,144 Rls. 38,034 $
مجموع کل
65,847,489,448 ريال
مجموع کل
2,031,167 دلار
[1]