آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 آستارا گرجستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 197,000 20,501,388,000 Rls. 676,970 $
2 2 1395 آستارا گرجستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 280,100 17,769,012,920 Rls. 586,280 $
3 10 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 256,157 6,740,452,798 Rls. 208,459 $
4 12 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 392,753 5,548,451,763 Rls. 171,219 $
5 7 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 64,250 5,405,868,180 Rls. 173,440 $
6 11 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 43,010 4,176,921,420 Rls. 129,030 $
7 3 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 41,000 3,749,778,000 Rls. 123,000 $
8 12 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 121,578 3,348,545,878 Rls. 103,343 $
9 11 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 224,450 3,336,682,896 Rls. 103,088 $
10 12 1395 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,121 3,259,328,210 Rls. 100,605 $
11 11 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 109,300 3,007,168,250 Rls. 92,905 $
12 2 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 36,491 2,875,626,993 Rls. 94,877 $
13 6 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,148 2,628,358,032 Rls. 84,592 $
14 11 1395 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,810 2,558,453,250 Rls. 79,050 $
15 8 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,320 2,145,197,520 Rls. 66,960 $
16 9 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,428 2,062,937,844 Rls. 64,284 $
17 12 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 134,168 1,957,519,200 Rls. 60,375 $
18 12 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,900 1,934,399,400 Rls. 59,700 $
19 10 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 189,346 1,831,583,081 Rls. 56,594 $
20 11 1395 آستارا گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 183,600 1,782,851,100 Rls. 55,080 $
21 7 1395 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 40,781 1,771,840,366 Rls. 59,133 $
22 9 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 148,490 1,687,997,110 Rls. 53,086 $
23 1 1395 آستارا گرجستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 21,200 1,668,758,000 Rls. 55,120 $
24 2 1395 آستارا گرجستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,600,315,200 Rls. 52,800 $
25 8 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 131,250 1,549,127,615 Rls. 50,466 $
26 1 1395 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,660 1,546,105,652 Rls. 51,116 $
27 7 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 121,997 1,484,669,134 Rls. 49,010 $
28 7 1395 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,984 1,483,123,200 Rls. 49,920 $
29 7 1395 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,140 1,422,820,350 Rls. 45,420 $
30 10 1395 آستارا گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,260 1,176,249,000 Rls. 36,500 $
31 10 1395 آستارا گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,715 1,128,383,340 Rls. 34,860 $
32 1 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 91,000 1,101,510,000 Rls. 36,400 $
33 2 1395 آستارا گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 69,500 1,098,293,190 Rls. 36,230 $
34 11 1395 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 681,999 1,087,956,213 Rls. 33,613 $
35 3 1395 آستارا گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 10,030 1,070,000,400 Rls. 35,105 $
36 1 1395 آستارا گرجستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 9,600 1,061,186,400 Rls. 35,040 $
37 12 1395 آستارا گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,800 1,059,708,900 Rls. 32,700 $
38 8 1395 آستارا گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,540 1,011,216,150 Rls. 33,390 $
39 1 1395 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,116 1,008,676,956 Rls. 33,348 $
40 5 1395 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,358 958,738,302 Rls. 30,969 $
41 12 1395 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,808 930,761,447 Rls. 28,721 $
42 6 1395 آستارا گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,000 915,789,890 Rls. 29,390 $
43 9 1395 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,300 894,753,000 Rls. 27,900 $
44 7 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 64,650 891,835,087 Rls. 29,544 $
45 11 1395 آستارا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,148 843,992,286 Rls. 26,074 $
46 11 1395 آستارا گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 28,500 834,939,600 Rls. 25,800 $
47 7 1395 آستارا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,204 827,073,980 Rls. 26,252 $
48 9 1395 آستارا گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 817,439,175 Rls. 25,425 $
49 7 1395 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,500 813,225,465 Rls. 27,145 $
50 10 1395 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 90,437 772,790,457 Rls. 23,889 $
51 3 1395 آستارا گرجستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,760 708,619,920 Rls. 23,280 $
52 10 1395 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 103,059 705,571,518 Rls. 21,802 $
53 9 1395 آستارا گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 35,518 685,752,810 Rls. 21,383 $
54 3 1395 آستارا گرجستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,500 683,325,000 Rls. 22,500 $
55 12 1395 آستارا گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 70,080 681,091,908 Rls. 21,024 $
56 10 1395 آستارا گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,010 679,689,600 Rls. 21,030 $
57 2 1395 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 72,000 654,674,400 Rls. 21,600 $
58 7 1395 آستارا گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 75,500 618,329,270 Rls. 19,630 $
59 11 1395 آستارا گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 26,118 605,595,168 Rls. 18,712 $
60 12 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 21,926 604,136,992 Rls. 18,637 $
61 9 1395 آستارا گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,197 596,603,781 Rls. 18,591 $
62 3 1395 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,467 588,882,744 Rls. 19,320 $
63 12 1395 آستارا گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 27,110 562,028,608 Rls. 17,338 $
64 2 1395 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 45,600 552,881,760 Rls. 18,240 $
65 8 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 40,160 545,394,888 Rls. 18,072 $
66 10 1395 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 438,332 534,755,369 Rls. 16,533 $
67 6 1395 آستارا گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,025 527,498,820 Rls. 16,860 $
68 8 1395 آستارا گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,812 502,824,414 Rls. 15,879 $
69 10 1395 آستارا گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 75,890 491,098,320 Rls. 15,178 $
70 11 1395 آستارا گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 13,000 485,430,000 Rls. 15,000 $
71 1 1395 آستارا گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 483,760,000 Rls. 16,000 $
72 12 1395 آستارا گرجستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,410 469,901,500 Rls. 14,500 $
73 9 1395 آستارا گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 155,760 467,366,808 Rls. 14,586 $
74 4 1395 آستارا گرجستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 9,900 455,583,150 Rls. 14,850 $
75 9 1395 آستارا گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,132 451,657,248 Rls. 14,048 $
76 9 1395 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 315,546 444,261,123 Rls. 13,818 $
77 12 1395 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 244,638 417,276,368 Rls. 12,878 $
78 8 1395 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,300 407,681,910 Rls. 13,603 $
79 11 1395 آستارا گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,000 397,876,188 Rls. 12,292 $
80 6 1395 آستارا گرجستان 27132000 قيرنفت 62,400 378,819,545 Rls. 12,167 $
81 2 1395 آستارا گرجستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,700 375,670,400 Rls. 12,400 $
82 1 1395 آستارا گرجستان 08081000 سيب , تازه 43,800 371,028,924 Rls. 12,264 $
83 7 1395 آستارا گرجستان 08081000 سيب , تازه 43,550 368,057,424 Rls. 12,194 $
84 9 1395 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 50,328 352,043,007 Rls. 10,932 $
85 10 1395 آستارا گرجستان 27132000 قيرنفت 61,390 350,135,490 Rls. 10,865 $
86 8 1395 آستارا گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,083 338,002,884 Rls. 10,674 $
87 12 1395 آستارا گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 17,900 320,779,800 Rls. 9,900 $
88 4 1395 آستارا گرجستان 08061000 ا نگور تازه 20,700 319,452,750 Rls. 10,350 $
89 9 1395 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 66,300 318,987,585 Rls. 9,945 $
90 9 1395 آستارا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,020 310,127,424 Rls. 9,664 $
91 12 1395 آستارا گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,842 303,865,956 Rls. 9,378 $
92 10 1395 آستارا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,800 290,026,240 Rls. 8,960 $
93 6 1395 آستارا گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 23,800 286,666,240 Rls. 9,520 $
94 5 1395 آستارا گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,686 286,328,035 Rls. 9,223 $
95 12 1395 آستارا گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,173 278,951,440 Rls. 8,608 $
96 10 1395 آستارا گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 11,720 272,168,218 Rls. 8,407 $
97 10 1395 آستارا گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 46,400 269,936,640 Rls. 8,352 $
98 9 1395 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,550 265,528,648 Rls. 8,797 $
99 8 1395 آستارا گرجستان 28301000 سولفور سديم 11,000 262,869,750 Rls. 8,250 $
100 8 1395 آستارا گرجستان 28332960 سولفات کروم 11,000 262,869,750 Rls. 8,250 $
مجموع کل
153,731,666,335 ريال
مجموع کل
4,920,501 دلار