آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 7,483,591 230,807,334,343 Rls. 7,130,797 $
2 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 5,437,849 149,221,993,443 Rls. 4,605,609 $
3 10 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 5,732,856 147,566,899,474 Rls. 4,568,134 $
4 10 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 14,654,500 142,684,812,317 Rls. 4,412,041 $
5 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,098,963 132,331,346,740 Rls. 4,088,283 $
6 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 11,066,205 107,962,089,015 Rls. 3,370,203 $
7 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,499,474 99,782,165,333 Rls. 3,271,060 $
8 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 7,590,278 88,234,468,757 Rls. 2,830,458 $
9 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,203,754 76,292,237,986 Rls. 2,354,588 $
10 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 6,382,440 73,165,942,136 Rls. 2,297,859 $
11 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,347,887 64,526,823,740 Rls. 1,993,492 $
12 1 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 9,171,846 55,485,770,573 Rls. 1,833,366 $
13 1 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 4,500,202 54,542,144,980 Rls. 1,803,886 $
14 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 3,296,295 54,089,900,762 Rls. 1,713,948 $
15 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,106,414 53,257,458,656 Rls. 1,763,661 $
16 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 5,346,100 52,110,773,830 Rls. 1,608,236 $
17 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 4,266,384 50,440,481,045 Rls. 1,623,797 $
18 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,665,143 47,403,475,771 Rls. 1,462,947 $
19 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 4,357,880 42,148,001,704 Rls. 1,302,071 $
20 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 6,382,338 38,689,410,725 Rls. 1,277,317 $
21 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 2,889,699 35,435,579,619 Rls. 1,173,381 $
22 1 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,225,742 30,297,198,165 Rls. 1,003,474 $
23 10 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 4,551,760 29,591,495,248 Rls. 914,719 $
24 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 1,857,219 29,409,333,190 Rls. 935,705 $
25 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 1,803,974 28,617,980,608 Rls. 924,766 $
26 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,990,725 27,394,878,917 Rls. 912,690 $
27 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,104,417 26,859,481,888 Rls. 829,855 $
28 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 852,171 25,813,706,923 Rls. 851,471 $
29 4 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,803,486 24,721,130,134 Rls. 819,259 $
30 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,136,850 23,478,687,360 Rls. 778,355 $
31 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 1,817,359 22,361,799,182 Rls. 737,776 $
32 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,327,039 21,866,447,867 Rls. 721,407 $
33 1 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,328,746 21,603,684,394 Rls. 714,276 $
34 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,276,523 21,452,890,434 Rls. 709,461 $
35 4 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,094,220 20,140,411,267 Rls. 656,530 $
36 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 726,796 20,028,527,864 Rls. 617,782 $
37 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,440,061 18,556,106,650 Rls. 572,636 $
38 10 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,733,040 18,434,944,830 Rls. 569,987 $
39 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,418,369 18,393,682,176 Rls. 567,352 $
40 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 928,592 18,216,712,432 Rls. 562,135 $
41 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,370,924 17,769,019,874 Rls. 548,952 $
42 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 1,080,839 17,411,951,697 Rls. 545,678 $
43 4 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 1,076,647 17,266,036,765 Rls. 560,533 $
44 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,174,250 17,113,961,250 Rls. 549,958 $
45 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,094,786 17,099,344,676 Rls. 560,930 $
46 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 398,418 16,775,610,954 Rls. 551,518 $
47 6 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 1,486,025 16,639,803,165 Rls. 533,228 $
48 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,270,354 14,477,496,681 Rls. 473,076 $
49 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 774,178 13,503,829,312 Rls. 439,066 $
50 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,044,342 12,643,029,207 Rls. 413,626 $
51 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 629,468 12,157,666,357 Rls. 375,598 $
52 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 840,514 11,938,360,112 Rls. 368,232 $
53 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 423,472 11,292,380,216 Rls. 371,146 $
54 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,750,366 10,592,083,091 Rls. 350,056 $
55 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 237,034 10,358,989,125 Rls. 322,451 $
56 10 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,038,180 9,981,409,904 Rls. 308,540 $
57 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,632,667 9,830,126,047 Rls. 323,980 $
58 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 853,350 9,189,566,495 Rls. 295,055 $
59 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 236,638 9,084,787,870 Rls. 299,638 $
60 6 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 548,919 8,711,156,752 Rls. 279,442 $
61 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 449,318 8,662,105,005 Rls. 267,329 $
62 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 638,000 8,590,112,297 Rls. 284,823 $
63 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,780,962 8,075,776,098 Rls. 266,416 $
64 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 121,500 8,010,373,400 Rls. 252,200 $
65 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 179,160 7,852,865,695 Rls. 250,113 $
66 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 198,400 7,641,666,000 Rls. 238,080 $
67 4 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 322,256 7,588,689,065 Rls. 247,391 $
68 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 173,074 7,415,034,618 Rls. 233,942 $
69 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 100,332 7,326,722,990 Rls. 234,149 $
70 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 624,100 7,226,071,442 Rls. 235,659 $
71 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 682,643 7,193,769,151 Rls. 222,253 $
72 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 72,633 7,172,004,343 Rls. 234,515 $
73 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 506,700 7,138,151,210 Rls. 235,063 $
74 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,200 7,134,438,100 Rls. 226,340 $
75 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 427,374 6,941,075,846 Rls. 219,749 $
76 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 239,215 6,855,523,131 Rls. 225,115 $
77 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 695,600 6,814,160,880 Rls. 210,187 $
78 11 1395 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 207,067 6,770,999,933 Rls. 209,197 $
79 1 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 223,556 6,724,219,835 Rls. 222,041 $
80 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 242,850 6,685,975,670 Rls. 219,022 $
81 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 601,960 6,676,944,096 Rls. 211,236 $
82 4 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 545,799 6,485,439,719 Rls. 213,738 $
83 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,027,900 6,456,953,504 Rls. 213,297 $
84 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,600 6,149,694,080 Rls. 193,420 $
85 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 362,640 6,091,444,960 Rls. 200,364 $
86 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 562,031 6,065,016,426 Rls. 187,170 $
87 4 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 377,437 6,017,228,040 Rls. 196,773 $
88 8 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 554,775 5,815,550,383 Rls. 186,654 $
89 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 855,351 5,494,451,161 Rls. 171,088 $
90 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 398,000 5,161,266,788 Rls. 159,201 $
91 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 161,639 5,004,484,006 Rls. 154,422 $
92 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 359,308 4,818,597,640 Rls. 158,988 $
93 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,700 4,644,332,000 Rls. 149,600 $
94 9 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 285,966 4,599,160,881 Rls. 143,243 $
95 10 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 746,307 4,534,068,709 Rls. 140,288 $
96 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 120,644 4,411,055,168 Rls. 144,771 $
97 2 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 243,529 4,318,043,177 Rls. 142,443 $
98 7 1395 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 104,642 4,291,570,296 Rls. 142,041 $
99 5 1395 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 114,240 4,252,203,381 Rls. 137,088 $
100 3 1395 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 112,961 4,126,012,800 Rls. 135,313 $
مجموع کل
2,760,488,071,951 ريال
مجموع کل
87,470,195 دلار