آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 447,000 19,394,944,500 Rls. 631,800 $
2 12 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 291,000 14,306,634,180 Rls. 441,540 $
3 9 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 220,000 10,292,333,460 Rls. 320,640 $
4 8 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 207,000 7,578,272,540 Rls. 239,020 $
5 1 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 245,000 7,390,713,800 Rls. 244,200 $
6 12 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 122,000 6,087,970,800 Rls. 187,800 $
7 7 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 199,484 5,116,021,911 Rls. 166,511 $
8 8 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 190,890 5,093,573,588 Rls. 160,268 $
9 11 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 99,690 4,840,081,275 Rls. 149,535 $
10 10 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 163,000 4,474,211,400 Rls. 138,400 $
11 10 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 83,000 4,018,059,000 Rls. 124,500 $
12 9 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 151,450 4,014,295,625 Rls. 125,145 $
13 12 1395 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 299,250 3,880,897,440 Rls. 119,700 $
14 12 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 389,000 3,781,515,000 Rls. 116,700 $
15 12 1395 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 122,000 3,558,122,100 Rls. 109,800 $
16 11 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 351,150 3,409,954,965 Rls. 105,345 $
17 12 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 123,000 3,199,898,940 Rls. 98,730 $
18 6 1395 آستارا اوكراين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,663 2,559,363,709 Rls. 81,641 $
19 7 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 35,897 2,259,756,191 Rls. 75,383 $
20 10 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 332,850 2,152,324,030 Rls. 66,570 $
21 11 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 38,020 2,112,527,736 Rls. 65,274 $
22 2 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 2,048,530,400 Rls. 67,600 $
23 1 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 82,000 2,036,484,950 Rls. 67,300 $
24 11 1395 آستارا اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 119,800 1,744,888,995 Rls. 53,910 $
25 10 1395 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,250 1,714,023,476 Rls. 52,987 $
26 2 1395 آستارا اوكراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,800 1,641,273,920 Rls. 54,080 $
27 12 1395 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,632,556,800 Rls. 50,400 $
28 10 1395 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 58,400 1,606,531,535 Rls. 49,640 $
29 12 1395 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 119,700 1,552,078,080 Rls. 47,880 $
30 3 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,750 1,529,078,000 Rls. 50,200 $
31 7 1395 آستارا اوكراين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,522,842,300 Rls. 48,300 $
32 9 1395 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 31,510 1,330,882,893 Rls. 43,233 $
33 3 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 37,586 1,308,869,100 Rls. 43,021 $
34 12 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 41,200 1,202,137,920 Rls. 37,080 $
35 11 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 40,000 1,165,644,000 Rls. 36,000 $
36 12 1395 آستارا اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 76,600 1,116,683,865 Rls. 34,470 $
37 4 1395 آستارا اوكراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,980 1,106,592,600 Rls. 35,940 $
38 8 1395 آستارا اوكراين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,065,422,400 Rls. 33,600 $
39 12 1395 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,500 1,015,575,200 Rls. 31,325 $
40 12 1395 آستارا اوكراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,500 996,361,500 Rls. 30,750 $
41 2 1395 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,660 927,452,238 Rls. 30,594 $
42 11 1395 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 31,000 903,221,100 Rls. 27,900 $
43 9 1395 آستارا اوكراين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,511 805,277,700 Rls. 25,110 $
44 12 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 20,200 785,763,840 Rls. 24,240 $
45 10 1395 آستارا اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 77,700 754,398,540 Rls. 23,310 $
46 8 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 65,375 740,170,756 Rls. 24,532 $
47 1 1395 آستارا اوكراين 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,335 681,187,500 Rls. 22,500 $
48 6 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 17,425 655,507,590 Rls. 20,910 $
49 7 1395 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,600 654,786,860 Rls. 20,860 $
50 9 1395 آستارا اوكراين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 642,908,700 Rls. 19,950 $
51 8 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 16,490 629,199,036 Rls. 19,788 $
52 9 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 95,850 616,643,670 Rls. 19,170 $
53 3 1395 آستارا اوكراين 07032000 سير 40,000 609,660,000 Rls. 20,000 $
54 1 1395 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 99,600 602,675,720 Rls. 19,920 $
55 6 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 564,282,000 Rls. 18,000 $
56 3 1395 آستارا اوكراين 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,794 546,811,200 Rls. 17,940 $
57 1 1395 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 545,130,000 Rls. 18,000 $
58 3 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 53,000 530,568,900 Rls. 17,580 $
59 6 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,000 526,663,200 Rls. 16,800 $
60 4 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 518,532,000 Rls. 16,800 $
61 5 1395 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,700 514,105,200 Rls. 16,560 $
62 4 1395 آستارا اوكراين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 513,912,000 Rls. 16,800 $
63 10 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,860 487,644,160 Rls. 15,088 $
64 5 1395 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,989 470,222,214 Rls. 15,191 $
65 3 1395 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 449,475,000 Rls. 15,000 $
66 7 1395 آستارا اوكراين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 441,238,000 Rls. 14,000 $
67 7 1395 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 34,535 403,950,300 Rls. 13,140 $
68 10 1395 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,000 378,717,300 Rls. 11,700 $
69 3 1395 آستارا اوكراين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,215 370,332,000 Rls. 12,150 $
70 7 1395 آستارا اوكراين 70193910 پشم شيشه 9,824 370,292,490 Rls. 11,789 $
71 7 1395 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,400 362,430,720 Rls. 11,520 $
72 5 1395 آستارا اوكراين 08061000 ا نگور تازه 19,000 351,006,000 Rls. 11,400 $
73 3 1395 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 15,000 333,756,000 Rls. 10,950 $
74 9 1395 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 27,683 318,369,307 Rls. 10,103 $
75 8 1395 آستارا اوكراين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 17,200 314,130,480 Rls. 10,320 $
76 11 1395 آستارا اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 9,600 305,820,900 Rls. 9,450 $
77 8 1395 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 288,333,000 Rls. 9,000 $
78 12 1395 آستارا اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,500 284,520,600 Rls. 8,775 $
79 4 1395 آستارا اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,400 267,452,280 Rls. 8,924 $
80 11 1395 آستارا اوكراين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 12,700 246,598,440 Rls. 7,620 $
81 9 1395 آستارا اوكراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 13,155 239,183,667 Rls. 7,893 $
82 8 1395 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 38,800 234,934,000 Rls. 7,760 $
83 10 1395 آستارا اوكراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,000 203,924,700 Rls. 6,300 $
84 5 1395 آستارا اوكراين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 779 193,373,096 Rls. 6,229 $
85 7 1395 آستارا اوكراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,000 191,232,549 Rls. 6,068 $
86 1 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 15,000 190,001,700 Rls. 6,300 $
87 7 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 15,000 190,001,700 Rls. 6,300 $
88 3 1395 آستارا اوكراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 10,650 162,572,250 Rls. 5,325 $
89 12 1395 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 16,000 155,635,200 Rls. 4,800 $
90 5 1395 آستارا اوكراين 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 297 155,225,000 Rls. 5,000 $
91 5 1395 آستارا اوكراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 155,225,000 Rls. 5,000 $
92 2 1395 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 12,500 151,480,000 Rls. 5,000 $
93 12 1395 آستارا اوكراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,240 114,234,675 Rls. 3,525 $
94 3 1395 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,000 111,252,000 Rls. 3,650 $
95 4 1395 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 16,500 99,636,900 Rls. 3,300 $
96 10 1395 آستارا اوكراين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 10,000 97,107,000 Rls. 3,000 $
97 10 1395 آستارا اوكراين 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 990 93,708,255 Rls. 2,895 $
98 12 1395 آستارا اوكراين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 7,140 85,554,480 Rls. 2,640 $
99 2 1395 آستارا اوكراين 08071100 هندوا نه , تازه 18,734 85,131,760 Rls. 2,810 $
100 7 1395 آستارا اوكراين 08109010 انار تازه 2,667 65,533,455 Rls. 2,187 $
مجموع کل
170,546,024,452 ريال
مجموع کل
5,395,584 دلار