آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 35,169 122,605,774,960 Rls. 4,030,600 $
2 7 1395 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 81,733 50,097,916,170 Rls. 1,628,194 $
3 2 1395 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 157,465 38,311,280,472 Rls. 1,263,320 $
4 7 1395 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 429,890 36,575,783,825 Rls. 1,187,881 $
5 7 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 642,107 34,312,490,429 Rls. 1,139,164 $
6 7 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 370,124 34,048,275,582 Rls. 1,110,372 $
7 7 1395 آستارا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 821,563 31,241,833,166 Rls. 1,040,636 $
8 11 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 527,702 27,689,253,572 Rls. 855,346 $
9 4 1395 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 8,500 25,555,700,000 Rls. 830,000 $
10 8 1395 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,000 24,794,478,000 Rls. 783,000 $
11 8 1395 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 275,484 23,706,776,616 Rls. 753,791 $
12 7 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,346,969 21,701,523,508 Rls. 688,810 $
13 4 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 237,320 21,659,268,300 Rls. 706,250 $
14 7 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,536,924 21,440,957,503 Rls. 693,919 $
15 2 1395 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,140 20,030,340,000 Rls. 660,000 $
16 12 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 161,026 19,552,144,512 Rls. 603,336 $
17 12 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,338,925 19,525,291,346 Rls. 602,516 $
18 12 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 395,293 18,948,279,977 Rls. 584,761 $
19 4 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,279,649 18,913,662,396 Rls. 615,558 $
20 7 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 3,820,630 18,544,592,807 Rls. 611,414 $
21 7 1395 آستارا آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,862,560 18,089,924,940 Rls. 604,276 $
22 5 1395 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 40,000 17,953,320,000 Rls. 580,000 $
23 2 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 382,687 17,887,906,521 Rls. 590,213 $
24 5 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,729,854 17,648,947,483 Rls. 569,588 $
25 12 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 204,061 17,581,320,622 Rls. 542,555 $
26 3 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 371,122 17,179,821,041 Rls. 563,694 $
27 11 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 177,946 16,617,950,275 Rls. 513,311 $
28 5 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 5,416,520 16,533,637,585 Rls. 533,397 $
29 7 1395 آستارا آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 317,000 16,528,019,000 Rls. 549,500 $
30 3 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,476,063 16,497,416,435 Rls. 541,771 $
31 7 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 113,203 16,417,766,080 Rls. 542,252 $
32 8 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,257,332 16,384,424,793 Rls. 516,963 $
33 7 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 287,950 16,192,292,891 Rls. 526,636 $
34 2 1395 آستارا آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 157,137 16,176,191,562 Rls. 533,590 $
35 12 1395 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 591,814 15,873,391,304 Rls. 489,811 $
36 7 1395 آستارا آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 634,332 15,778,839,540 Rls. 500,134 $
37 2 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 458,480 15,601,340,664 Rls. 514,536 $
38 7 1395 آستارا آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 624,215 15,354,379,313 Rls. 486,725 $
39 8 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,997,582 15,252,751,839 Rls. 479,591 $
40 11 1395 آستارا آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 25,501 15,074,257,670 Rls. 465,758 $
41 9 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 909,662 14,919,698,250 Rls. 464,338 $
42 2 1395 آستارا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 565,200 14,895,368,438 Rls. 492,854 $
43 10 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,140,441 14,632,283,180 Rls. 452,449 $
44 2 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 191,835 14,581,073,816 Rls. 481,938 $
45 6 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,242,052 14,459,391,456 Rls. 463,164 $
46 12 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 330,359 14,415,050,862 Rls. 444,881 $
47 3 1395 آستارا آذربايجان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 155,982 14,219,706,340 Rls. 467,341 $
48 11 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 146,519 14,135,563,345 Rls. 436,721 $
49 6 1395 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 179,111 14,093,605,100 Rls. 451,016 $
50 9 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 168,603 14,017,231,444 Rls. 436,345 $
51 5 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 169,135 13,935,744,906 Rls. 449,965 $
52 2 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 229,892 13,787,828,701 Rls. 454,751 $
53 1 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 264,052 13,580,450,475 Rls. 400,520 $
54 7 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 385,926 13,462,522,235 Rls. 438,778 $
55 4 1395 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 151,639 13,218,849,376 Rls. 432,266 $
56 2 1395 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 193,771 13,171,587,904 Rls. 436,219 $
57 6 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 164,243 13,042,497,796 Rls. 418,252 $
58 10 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 83,868 13,004,065,570 Rls. 402,355 $
59 8 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 158,985 12,847,140,915 Rls. 404,425 $
60 5 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 165,083 12,725,001,525 Rls. 411,262 $
61 1 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 79,593 12,571,332,932 Rls. 415,357 $
62 11 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 841,765 12,260,568,866 Rls. 378,793 $
63 3 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 4,185,345 11,918,674,444 Rls. 391,320 $
64 10 1395 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 442,163 11,502,023,685 Rls. 355,768 $
65 11 1395 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 363,978 11,108,003,619 Rls. 343,179 $
66 3 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 149,138 11,054,840,854 Rls. 363,091 $
67 7 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 984,567 10,943,362,546 Rls. 355,930 $
68 3 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 213,610 10,895,506,249 Rls. 357,553 $
69 9 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 370,100 10,761,702,198 Rls. 334,438 $
70 9 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 215,599 10,701,600,927 Rls. 333,232 $
71 3 1395 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 131,032 10,679,484,599 Rls. 350,770 $
72 5 1395 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 128,169 10,554,242,174 Rls. 340,842 $
73 3 1395 آستارا آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 172,961 10,401,615,851 Rls. 341,863 $
74 3 1395 آستارا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 347,040 10,364,468,985 Rls. 343,809 $
75 2 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,844,682 10,360,931,246 Rls. 341,659 $
76 7 1395 آستارا آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 120,170 10,286,297,808 Rls. 341,116 $
77 9 1395 آستارا آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 18,121 10,281,769,752 Rls. 319,052 $
78 10 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,034,515 10,036,284,598 Rls. 310,354 $
79 5 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 70,928 9,981,410,890 Rls. 322,555 $
80 2 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,192,030 9,950,009,928 Rls. 328,735 $
81 4 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 272,210 9,818,547,350 Rls. 319,910 $
82 12 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 60,651 9,687,285,495 Rls. 298,925 $
83 10 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 150,017 9,662,988,429 Rls. 298,985 $
84 5 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 228,231 9,461,359,195 Rls. 305,623 $
85 6 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 66,223 9,448,664,298 Rls. 303,584 $
86 12 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 103,125 9,428,004,935 Rls. 290,977 $
87 4 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 165,072 9,380,818,004 Rls. 305,790 $
88 10 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 118,421 9,355,961,260 Rls. 289,263 $
89 7 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 126,111 9,229,681,178 Rls. 298,258 $
90 10 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 258,500 9,188,305,500 Rls. 284,350 $
91 4 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 64,774 8,885,697,645 Rls. 288,410 $
92 12 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 2,015,446 8,839,740,186 Rls. 272,786 $
93 10 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,696,311 8,792,520,259 Rls. 271,836 $
94 11 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 449,290 8,656,278,316 Rls. 267,442 $
95 12 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 531,044 8,654,702,669 Rls. 267,071 $
96 4 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,771,855 8,627,411,900 Rls. 280,517 $
97 8 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 819,855 8,391,756,241 Rls. 263,941 $
98 6 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,678,500 8,388,771,382 Rls. 268,567 $
99 3 1395 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,368 8,136,292,160 Rls. 267,344 $
100 7 1395 آستارا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 230,500 8,128,017,573 Rls. 265,788 $
مجموع کل
1,633,801,120,460 ريال
مجموع کل
52,551,791 دلار