آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,572,620 27,470,014,102 Rls. 906,157 $
2 4 1395 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,314,740 24,927,875,508 Rls. 792,474 $
3 5 1395 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,250,410 17,463,055,502 Rls. 564,469 $
4 3 1395 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,897,270 14,361,131,059 Rls. 471,265 $
5 1 1395 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,126,470 9,622,728,070 Rls. 317,800 $
6 1 1395 آبادان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 628,630 5,205,264,680 Rls. 172,018 $
7 2 1395 آبادان پاكستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 25,000 1,363,905,000 Rls. 45,000 $
مجموع کل
100,413,973,921 ريال
مجموع کل
3,269,183 دلار
[1]