آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,847,819 48,753,441,053 Rls. 1,504,499 $
2 10 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,084,616 39,031,097,554 Rls. 1,206,395 $
3 5 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,093,790 36,181,202,380 Rls. 1,167,798 $
4 11 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,623,750 33,205,132,354 Rls. 1,025,877 $
5 2 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,425,881 28,760,562,088 Rls. 948,512 $
6 3 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,221,975 26,456,728,494 Rls. 868,790 $
7 9 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,829,780 24,371,432,151 Rls. 757,994 $
8 6 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,905,635 23,215,786,341 Rls. 744,147 $
9 4 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,623,895 19,489,878,847 Rls. 635,042 $
10 8 1395 آبادان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 57,814 19,066,309,392 Rls. 598,384 $
11 8 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,153,733 14,650,507,574 Rls. 461,662 $
12 7 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,070,905 13,178,125,872 Rls. 418,721 $
13 1 1395 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,102,517 13,053,037,725 Rls. 431,081 $
14 8 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 99,775 9,524,155,192 Rls. 299,578 $
15 9 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 1,322,716 9,265,065,629 Rls. 288,512 $
16 10 1395 آبادان كويت 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 93,824 7,593,645,440 Rls. 234,560 $
17 8 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 1,130,436 7,184,940,385 Rls. 225,918 $
18 6 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,330,385 6,576,846,177 Rls. 210,273 $
19 9 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 5,531,603,700 Rls. 172,200 $
20 8 1395 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 60,681 5,451,755,838 Rls. 171,344 $
21 7 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,437,987 5,427,975,247 Rls. 172,558 $
22 7 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 763,813 5,072,280,549 Rls. 161,173 $
23 5 1395 آبادان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,760,140,000 Rls. 154,225 $
24 2 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,112,278 4,055,930,342 Rls. 133,842 $
25 11 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 49,800 3,942,174,355 Rls. 121,800 $
26 8 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,000,781 3,811,374,800 Rls. 120,080 $
27 9 1395 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 50,477 3,333,873,840 Rls. 103,760 $
28 10 1395 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 19,592 3,169,323,740 Rls. 97,960 $
29 3 1395 آبادان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,002 2,806,825,770 Rls. 92,421 $
30 6 1395 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 494,543 2,781,228,484 Rls. 89,010 $
31 12 1395 آبادان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 42,900 2,780,520,600 Rls. 85,802 $
32 11 1395 آبادان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 40,500 2,621,538,000 Rls. 81,000 $
33 11 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 382,958 2,488,270,033 Rls. 76,876 $
34 10 1395 آبادان كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,000 2,427,675,000 Rls. 75,000 $
35 10 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 29,500 2,335,928,000 Rls. 72,275 $
36 4 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 364,418 2,249,085,365 Rls. 72,881 $
37 12 1395 آبادان كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 27,489 2,227,692,352 Rls. 68,722 $
38 11 1395 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 39,530 2,043,800,070 Rls. 63,150 $
39 6 1395 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 13,000 2,031,445,000 Rls. 65,000 $
40 9 1395 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 152,632 1,956,005,241 Rls. 60,887 $
41 7 1395 آبادان كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 336,106 1,903,095,147 Rls. 60,495 $
42 9 1395 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 11,850 1,898,192,250 Rls. 59,250 $
43 9 1395 آبادان كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 39,204 1,885,908,420 Rls. 58,806 $
44 12 1395 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 11,500 1,863,920,000 Rls. 57,500 $
45 8 1395 آبادان كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 317,728 1,819,521,245 Rls. 57,184 $
46 2 1395 آبادان كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 79,959 1,817,600,421 Rls. 59,969 $
47 9 1395 آبادان كويت 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,815,935,100 Rls. 56,350 $
48 1 1395 آبادان كويت 84137010 پمپ کولر آبي 19,871 1,804,783,575 Rls. 59,613 $
49 12 1395 آبادان كويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,660 1,781,023,906 Rls. 54,966 $
50 1 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 482,320 1,751,809,515 Rls. 57,875 $
51 5 1395 آبادان كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 46,271 1,716,277,750 Rls. 55,606 $
52 3 1395 آبادان كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 21,999 1,670,319,630 Rls. 54,999 $
53 9 1395 آبادان كويت 08109020 زرشك تازه 14,870 1,668,470,298 Rls. 52,054 $
54 11 1395 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 62,049 1,663,611,537 Rls. 51,431 $
55 11 1395 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 171,284 1,663,203,673 Rls. 51,384 $
56 10 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 239,945 1,650,486,823 Rls. 51,047 $
57 10 1395 آبادان كويت 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 49,230 1,593,772,020 Rls. 49,230 $
58 4 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 430,293 1,592,237,070 Rls. 51,633 $
59 2 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 1,591,222,500 Rls. 52,500 $
60 8 1395 آبادان كويت 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,010 1,533,331,052 Rls. 48,422 $
61 3 1395 آبادان كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 36,569 1,487,046,702 Rls. 48,828 $
62 6 1395 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 30,328 1,427,257,272 Rls. 45,528 $
63 8 1395 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 114,045 1,384,232,172 Rls. 43,566 $
64 7 1395 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 111,872 1,340,224,570 Rls. 42,527 $
65 12 1395 آبادان كويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,020 1,226,232,448 Rls. 37,828 $
66 10 1395 آبادان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 26,716 1,209,017,860 Rls. 37,402 $
67 5 1395 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 14,879 1,154,780,865 Rls. 37,197 $
68 5 1395 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 310,361 1,154,489,644 Rls. 37,244 $
69 12 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 177,124 1,147,917,230 Rls. 35,423 $
70 6 1395 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 86,600 1,138,575,705 Rls. 36,369 $
71 12 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,134,070,000 Rls. 35,000 $
72 7 1395 آبادان كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 20,777 1,114,907,365 Rls. 35,321 $
73 8 1395 آبادان كويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 9,900 1,100,206,800 Rls. 34,650 $
74 5 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,098 1,092,452,130 Rls. 35,343 $
75 9 1395 آبادان كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 187,239 1,082,715,879 Rls. 33,699 $
76 3 1395 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 1,062,950,000 Rls. 35,000 $
77 4 1395 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 6,900 1,058,425,500 Rls. 34,500 $
78 6 1395 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 163,099 1,020,059,551 Rls. 32,617 $
79 7 1395 آبادان كويت 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 13,386 1,014,365,562 Rls. 32,242 $
80 10 1395 آبادان كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 168,779 982,935,518 Rls. 30,380 $
81 8 1395 آبادان كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 99,395 981,636,467 Rls. 30,754 $
82 5 1395 آبادان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 27,000 964,754,550 Rls. 31,050 $
83 9 1395 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 28,351 911,513,001 Rls. 28,351 $
84 1 1395 آبادان كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 17,505 900,938,588 Rls. 29,759 $
85 7 1395 آبادان كويت 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,288 899,029,536 Rls. 28,576 $
86 6 1395 آبادان كويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,111 874,052,855 Rls. 28,073 $
87 3 1395 آبادان كويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 7,980 851,016,530 Rls. 27,930 $
88 5 1395 آبادان كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 11,875 807,378,268 Rls. 26,115 $
89 10 1395 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 70,469 789,542,310 Rls. 24,452 $
90 11 1395 آبادان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,550 752,486,250 Rls. 23,250 $
91 10 1395 آبادان كويت 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,500 746,592,000 Rls. 23,100 $
92 11 1395 آبادان كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 19,200 745,689,600 Rls. 23,040 $
93 10 1395 آبادان كويت 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 9,648 735,024,820 Rls. 22,720 $
94 4 1395 آبادان كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 14,000 730,160,200 Rls. 23,800 $
95 12 1395 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 22,441 727,447,456 Rls. 22,441 $
96 7 1395 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 82,265 725,156,561 Rls. 23,031 $
97 6 1395 آبادان كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 13,543 719,537,819 Rls. 23,023 $
98 9 1395 آبادان كويت 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 17,219 717,148,245 Rls. 22,385 $
99 5 1395 آبادان كويت 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 8,730 704,721,500 Rls. 22,700 $
100 12 1395 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 18,100 704,075,520 Rls. 21,720 $
مجموع کل
526,869,827,755 ريال
مجموع کل
16,686,957 دلار