آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,116,280 22,302,507,861 Rls. 732,714 $
2 5 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,805,960 13,373,262,046 Rls. 431,583 $
3 6 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 417,353 9,656,868,930 Rls. 308,842 $
4 8 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 521,060 9,159,926,373 Rls. 287,205 $
5 11 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 378,039 9,056,841,756 Rls. 279,748 $
6 1 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 376,389 8,434,402,905 Rls. 278,528 $
7 4 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,085,060 7,996,262,062 Rls. 260,848 $
8 6 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 995,100 7,348,508,749 Rls. 235,913 $
9 9 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 267,110 6,346,134,762 Rls. 197,662 $
10 7 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 239,803 5,585,610,697 Rls. 177,453 $
11 9 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 308,230 5,449,389,699 Rls. 169,893 $
12 3 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 177,305 3,982,912,711 Rls. 130,849 $
13 12 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 155,335 3,725,728,472 Rls. 114,947 $
14 2 1395 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 442,340 3,167,009,197 Rls. 104,353 $
15 2 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 111,327 2,496,916,038 Rls. 82,382 $
16 2 1395 آبادان افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 88,320 1,605,790,080 Rls. 52,992 $
17 12 1395 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 44,436 1,065,902,912 Rls. 32,882 $
مجموع کل
120,753,975,250 ريال
مجموع کل
3,878,794 دلار
[1]