آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 185,344 8,274,077,004 Rls. 278,024 $
2 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 57,736 8,247,338,085 Rls. 288,411 $
3 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 36,303 4,230,076,444 Rls. 148,844 $
4 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 3,733,800 3,607,479,232 Rls. 125,792 $
5 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 62,828 3,201,374,850 Rls. 113,089 $
6 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 18,911 2,764,315,425 Rls. 94,555 $
7 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,696,130,000 Rls. 90,000 $
8 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,528 932,950,920 Rls. 31,144 $
9 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 9,300 842,305,800 Rls. 27,900 $
10 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,000 600,810,000 Rls. 21,000 $
11 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 7,560 417,720,408 Rls. 13,944 $
12 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 7,060 336,288,600 Rls. 11,400 $
13 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,000 284,290,000 Rls. 10,000 $
14 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,497 252,340,200 Rls. 8,820 $
15 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,800 243,692,400 Rls. 8,400 $
16 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,300 208,269,600 Rls. 6,900 $
17 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,900 165,362,700 Rls. 5,700 $
18 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 800 46,417,600 Rls. 1,600 $
19 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 760 34,149,840 Rls. 1,140 $
20 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 26,500 3,566,795 Rls. 127 $
21 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 2,507 2,728,825 Rls. 91 $
22 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 1,150 1,189,451 Rls. 41 $
مجموع کل
37,392,874,179 ريال
مجموع کل
1,286,921 دلار
[1]