آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,404,900 44,402,691,097 Rls. 1,486,572 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,289,270 37,191,963,552 Rls. 1,235,121 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291000 ايزوسياناتکها 600,000 31,778,102,831 Rls. 1,093,454 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 725,000 27,858,642,500 Rls. 942,513 $
5 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,410,363 17,359,146,432 Rls. 576,486 $
6 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 396,000 13,752,627,690 Rls. 459,990 $
7 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 270,000 8,663,195,260 Rls. 303,016 $
8 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 336,000 8,040,752,914 Rls. 268,847 $
9 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 270,000 2,007,408,491 Rls. 66,921 $
مجموع کل
191,054,530,767 ريال
مجموع کل
6,432,920 دلار
[1]