آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 92,183,607 1,173,893,400,495 Rls. 39,956,936 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 34,650,000 393,090,597,900 Rls. 13,011,075 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,550,000 162,261,099,000 Rls. 5,370,750 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 26209970 خاکسترورسوبات حاوي عمدتا کبالت 147,200 4,184,748,800 Rls. 147,200 $
5 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 903,742,134 Rls. 30,173 $
مجموع کل
1,734,333,588,329 ريال
مجموع کل
58,516,134 دلار
[1]