آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 120,000 38,061,155,003 Rls. 1,293,610 $
2 12 1394 يزد جمهوري كره 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 47,632 2,237,554,960 Rls. 76,211 $
3 12 1394 يزد جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,275 1,504,817,738 Rls. 51,013 $
4 12 1394 يزد جمهوري كره 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,930 617,902,412 Rls. 20,627 $
مجموع کل
42,421,430,113 ريال
مجموع کل
1,441,461 دلار
[1]