آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,125,735 67,185,523,094 Rls. 2,276,472 $
2 12 1394 يزد ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 186,700 50,037,778,500 Rls. 1,668,515 $
3 12 1394 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,275,346 19,759,085,068 Rls. 682,241 $
4 12 1394 يزد ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,900 17,585,685,740 Rls. 594,190 $
5 12 1394 يزد ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 97,084 11,845,798,238 Rls. 392,219 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 217,257 10,807,083,529 Rls. 358,473 $
7 12 1394 يزد ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 146,548 7,056,789,696 Rls. 234,476 $
8 12 1394 يزد ترکيه 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 261,901 4,932,845,835 Rls. 166,795 $
9 12 1394 يزد ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,200 4,502,163,600 Rls. 151,800 $
10 12 1394 يزد ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 683,202 3,902,307,898 Rls. 133,632 $
11 12 1394 يزد ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 7,275 2,297,379,045 Rls. 76,115 $
12 12 1394 يزد ترکيه 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 119,707 1,241,955,730 Rls. 41,899 $
13 12 1394 يزد ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,440 1,226,752,000 Rls. 40,960 $
14 12 1394 يزد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 983 793,760,300 Rls. 26,300 $
15 12 1394 يزد ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 6,600 791,208,000 Rls. 26,400 $
16 12 1394 يزد ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,900 790,286,000 Rls. 26,600 $
17 12 1394 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 43,500 627,050,296 Rls. 20,797 $
18 12 1394 يزد ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,000 518,940,000 Rls. 18,000 $
19 12 1394 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 250 131,072,695 Rls. 4,656 $
20 12 1394 يزد ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 22,000 77,180,400 Rls. 2,640 $
مجموع کل
206,110,645,664 ريال
مجموع کل
6,943,181 دلار
[1]