آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 80,900,000 910,032,248,150 Rls. 30,377,950 $
2 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 21,014,322 585,468,423,840 Rls. 19,543,320 $
3 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 31,650,000 387,551,821,709 Rls. 12,936,937 $
4 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 29022000 بنزن 10,267,309 363,797,320,800 Rls. 12,145,200 $
5 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 9,483,506 239,038,341,670 Rls. 7,980,181 $
6 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,059,000 172,629,565,868 Rls. 5,762,846 $
7 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 35,199,646 145,532,227,960 Rls. 4,857,551 $
8 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,428,212 92,976,211,055 Rls. 3,102,827 $
9 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 1,519,885 58,104,707,150 Rls. 1,940,057 $
10 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,237,500 46,979,652,928 Rls. 1,568,320 $
11 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 502,740 17,906,386,573 Rls. 597,617 $
12 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 20,254 1,031,927,040 Rls. 34,432 $
13 12 1394 منطقه ويژه پتروشيمي بندر امام چين 29215100 اورتوکمتاپارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئنکها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 100,000 449,250,000 Rls. 15,000 $
مجموع کل
3,021,498,084,743 ريال
مجموع کل
100,862,238 دلار
[1]