آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 7,800,804 725,212,445,276 Rls. 24,183,705 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,049,947 118,477,541,676 Rls. 4,016,324 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,856,250 70,719,959,816 Rls. 2,341,724 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,275,872 54,927,422,000 Rls. 1,870,825 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 272,250 9,793,725,218 Rls. 342,128 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 1,930,555,150 Rls. 68,581 $
مجموع کل
981,061,649,136 ريال
مجموع کل
32,823,287 دلار
[1]